კულინარია

შემწვარი კარტოფილი სოკოთი, ბეკონითა და კვერცხით

№29

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 29.07

შემწვარი კარტოფილი
სოკოთი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ შემწვარი კარტოფილი სოკოთი, ბეკონითა და კვერცხით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ცა­ლი დი­დი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 1/2 ჭი­ქა გახეხილი ყვე­ლი ჩე­დ­ა­რი

🔸 1 და­ჭ­რ­ი­ლი წი­თ­ე­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 6 და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო

🔸 4 ნა­ჭ­ე­რი შე­მ­წ­ვ­ა­რი ბე­კ­ო­ნი

🔸 4 კვე­რ­ც­ხი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, კარაქი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­ჭ­ე­რ­ით შუ­ა­ში სი­გ­რ­ძ­ე­ზე და კო­ვ­ზ­ით ამ­ო­ა­ც­ა­ლ­ეთ შუ­ა­გ­უ­ლი. ამ­ო­ჭ­რ­ი­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის შუ­ა­გ­უ­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ, შე­უ­რ­ი­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო, წი­თ­ე­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი და გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი. კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის ამ­ო­ჭ­რ­ილ ღრმუ­ლ­ში. სა­ც­ხ­ობ ლა­ნ­გ­ა­რს წა­უ­ს­ვ­ით კა­რ­ა­ქი, და­ა­ლ­ა­გ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, კო­ვ­ზ­ით გა­ა­კ­ე­თ­ეთ ჩა­ღ­რ­მ­ა­ვ­ე­ბა და ჩა­ა­ხ­ა­ლ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. აც­ხ­ვ­ეთ 20-25 წუ­თ­ით 200 გრა­დ­უ­ს­ზე. ხში­რ­ად შე­ა­მ­ო­წ­მ­ეთ, რომ კვე­რ­ც­ხი არ და­ი­წ­ვ­ას. გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ ღუ­მ­ე­ლ­ი­დ­ან და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი შე­მ­წ­ვ­ა­რი ბე­კ­ო­ნი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო