კულინარია

პიცა ჩებურეკში

№29

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 26.07

პიცა-ჩებურეკი
დაკოპირებულია

პიცა ჩებურეკის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ცო­მი – 380 გრა­მი ფქვი­ლი, 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი მი­ნ­ე­რ­ა­ლ­უ­რი წყა­ლი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი, 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი: 120 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 120 გრა­მი ძე­ხ­ვი ან ბე­კ­ო­ნი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი ან მა­ი­ო­ნ­ე­ზი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კე­ტ­ჩ­უ­პი, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 100 გრა­მი პო­მ­ი­დ­ო­რი ჩე­რი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ზე­თი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი ცო­მ­ი­ს­თ­ვ­ის. თა­ს­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით მი­ნ­ე­რ­ა­ლ­უ­რი წყა­ლი. შე­უ­რ­ი­ეთ მა­რ­ი­ლი, შა­ქ­ა­რი და ზე­თი, ჩა­უ­მ­ა­ტეთ გა­ც­რ­ი­ლი ფქვი­ლი და მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი – ოდ­ნ­ავ წე­ბ­ო­ვ­ა­ნი იქ­ნ­ე­ბა. შე­ფ­უ­თ­ეთ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნ­ში და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 20 წუ­თი. ამ პე­რ­ი­ო­დ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ჩე­ბ­უ­რ­ე­კ­ის ში­გ­თ­ა­ვ­სი – ძე­ხ­ვი, ხა­ხ­ვი და ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად. ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ. ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში. მო­ა­ს­ხ­ით კე­ტ­ჩ­უ­პი და მა­ი­ო­ნ­ე­ზი. აუ­რ­ი­ეთ. პო­მ­ი­დ­ო­რი და­ჭ­ე­რ­ით რგო­ლ­ე­ბ­ად. ცო­მი გა­ყ­ა­ვ­ით 12 თა­ნ­ა­ბ­არ ნა­წ­ი­ლ­ად. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ სა­თ­ი­თ­ა­ოდ და მა­თ­ზე ერთ მხა­რ­ეს სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზ­ით მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ში­გ­თ­ა­ვ­სი. და­ა­დ­ეთ ერ­თი ნა­ჭ­ე­რი პო­მ­ი­დ­ო­რი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ცო­ტა ყვე­ლი და შე­კ­ა­რ­ით, რო­გ­ო­რც ჩე­ბ­უ­რ­ე­კი. შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ცხელ ზე­თ­ში ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო