კულინარია

ბრინჯი ბადრიჯნითა და პომიდვრით (სამარხვო)

№14

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 14.04

ბრინჯი ბადრიჯნითა და
პომიდვრით
დაკოპირებულია

გემრიელი სამარხვო მენიუ „თბილისელებისგან“ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 350 გრა­მი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი, 2 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, 125 გრა­მი ბრი­ნ­ჯი, 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კუ­ნ­ჯ­უ­ტი, 6 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, მარილი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: ქვა­ბ­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით წყა­ლი, ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე და მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ ბრი­ნ­ჯი 20 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი და­ჭ­ე­რ­ით რგო­ლ­ე­ბ­ად. 1,5 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის სი­ს­ქ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ ცივ, მა­რ­ი­ლ­ი­ან წყა­ლ­ში 10 წუ­თი და მე­რე და­წ­უ­რ­ეთ. პო­მ­ი­დ­ო­რი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით სი­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ზე 1 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის სი­ს­ქ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. ნი­ო­რი გა­ა­რ­ჩ­ი­ეთ და გა­ს­რ­ი­ს­ეთ.

ტა­ფ­ა­ზე გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი. მო­შ­უ­შ­ეთ მა­ს­ზე ნი­ო­რი. მე­რე შე­წ­ვ­ით ბა­დ­რ­ი­ჯ­ნ­ის რგო­ლ­ე­ბი ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან. მო­ხ­ა­ლ­ეთ კუ­ნ­ჯ­უ­ტი მშრალ, ცხელ ტა­ფ­ა­ზე. მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ბრი­ნ­ჯი გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. მო­ა­ს­ხ­ით ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი. აუ­რ­ი­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კუ­ნ­ჯ­უ­ტი და კი­დ­ევ აუ­რ­ი­ეთ. მო­ზ­რ­დ­ილ თა­ს­ში, ფსკე­რ­ზე ორ ფე­ნ­ად მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ბრი­ნ­ჯ­ის მა­ს­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი. შე­მ­დ­ეგ და­ა­ლ­ა­გ­ეთ პო­მ­ი­დ­ვ­რ­ის ფე­ნა. მე­რე ის­ევ ბრი­ნ­ჯი. ბო­ლ­ოს კი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი. მო­რ­თ­ეთ პო­მ­ი­დ­ვ­რ­ით. შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, გა­დ­მ­ო­ა­ტ­რ­ი­ა­ლ­ოთ თა­ს­ზე და ტო­რ­ტი–სა­ლ­ა­თა ისე გა­ა­ფ­ო­რ­მ­ოთ.

სხვა კერძები „თბილისელების“ სამარხვო მენიუდან:

სამარხვო სალათა - ბრინჯით და სოკოთი

სამარხვო კატლეტი - მწვანე ბარდით

სამარხვო ცომეული - კარტოფილის ლავაში

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი