კულინარია

ყაბაყისა და ბადრიჯნის საზაფხულო სალათა მარიამ კახელიშვილისგან

№24

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 23.06

მარიამ კახელიშვილის
კერძი
დაკოპირებულია

მარიამ კახელიშვილი საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს👇

სა­ჭ­მ­ე­ლ­ე­ბ­ის კე­თ­ე­ბა სი­მ­ღ­ე­რ­ა­ს­ა­ვ­ით კა­რ­გ­ად არ ვი­ცი, თუ­მ­ცა, რა­ღ­აც-რა­ღ­ა­ც­ე­ბი გე­მ­რ­ი­ე­ლი გა­მ­ო­მ­დ­ის, მა­გ­ა­ლ­ი­თ­ად, სპა­გ­ე­ტი, სა­ლ­ა­თ­ე­ბი, რაც მა­რ­ტ­ი­ვი გა­ს­ა­კ­ე­თ­ე­ბ­ე­ლ­ია. ნელ-ნე­ლა ვსწა­ვ­ლ­ობ. ად­რე, რო­ცა სცე­ნ­ა­ზე გა­მ­ო­ვ­ჩ­ნ­დი პუ­ტ­კ­უ­ნა ვი­ყ­ა­ვი და გა­დ­ა­ვ­წ­ყ­ვ­ი­ტე, წო­ნ­ა­ში და­მ­ე­კ­ლო. ის­ეთ დი­ე­ტ­ა­ზე ვი­ყ­ა­ვი, ფა­ქ­ტ­ო­ბ­რ­ი­ვ­ად, მში­ე­რი და­ვ­დ­ი­ო­დი და კო­ნ­ც­ე­რ­ტ­ზე ცუ­დ­ად გა­ვ­ხ­დი. მი­ვ­ხ­ვ­დი, რომ დი­ე­ტ­ი­თა და ში­მ­შ­ი­ლ­ით არ უნ­და მო­მ­ე­კ­ლა თა­ვი და ვა­რ­ჯ­ი­ში და­ვ­ი­წ­ყე. ახ­ლა წო­ნ­ას სწო­რ­ედ ვა­რ­ჯ­ი­შ­ი­თა და სწო­რი კვე­ბ­ით ვი­ნ­ა­რ­ჩ­უ­ნ­ებ. შე­მ­ი­ძ­ლ­ია, შე­მ­ო­გ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ოთ, მა­რ­ტ­ი­ვ­ად მო­ს­ა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ე­ლი და გე­მ­რ­ი­ე­ლი სა­ლ­ა­თ­ის რე­ც­ე­პ­ტი, რო­მ­ე­ლ­იც ზუ­ს­ტ­ად ამ სე­ზ­ო­ნ­ი­ს­თ­ვ­ი­ს­აა გა­თ­ვ­ლ­ი­ლი.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ცა­ლი ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი

🔸 2 ცა­ლი ყა­ბ­ა­ყი

🔸 2 ცა­ლი წი­თ­ე­ლი, ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 1 ცა­ლი მწვა­ნე ცხა­რე წი­წ­ა­კა

🔸 1 პა­ტ­ა­რა თა­ვი ხა­ხ­ვი, 3 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 კო­ნა რე­ჰ­ა­ნი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ხმე­ლი, და­ფ­ქ­უ­ლი ბეგ­ქ­ო­ნ­დ­ა­რა, ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, ძმა­რი და მა­რ­ი­ლი კი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბა­დ­რ­ი­ჯ­ა­ნი და ყა­ბ­ა­ყი და­ჭ­ე­რ­ით თხელ ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. წი­წ­ა­კა გა­ყ­ა­ვ­ით შუ­ა­ზე და თე­ს­ლი გა­მ­ო­ა­ც­ა­ლ­ეთ. ხა­ხ­ვი და რე­ჰ­ა­ნი წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით, ნი­ო­რი კი და­ნ­ა­ყ­ეთ. და­ჭ­რ­ილ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, მო­ა­ს­ხ­ით ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი და შე­წ­ვ­ით გრი­ლ­ზე. შე­მ­წ­ვ­ა­რი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კ­ე­ბი და­ჭ­ე­რ­ით სა­ს­უ­რ­ვ­ელ ზო­მ­ა­ზე, ცხა­რე წი­წ­ა­კა კი – წვრი­ლ­ად. ყვე­ლა ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში, მო­ა­ს­ხ­ით ძმა­რი და აუ­რ­ი­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...