კულინარია

სტაფილოსა და ჩაშუშული კომბოსტოს რულეტი (სამარხვო)

№13

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 07.04

სტაფილოს და კომბოსტოს
რულეტი
დაკოპირებულია

გემრიელი სამარხვო რეცეპტი „თბილისელებისგან“ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 2 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 200 გრა­მი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, მწვა­ნ­ი­ლი – მო­ს­ა­რ­თ­ა­ვ­ად.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით ხა­ხ­ვი, კო­მ­ბ­ო­ს­ტო კი – ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად და გრძლად. ორ­ი­ვე ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სქე­ლ­ძ­ი­რ­ი­ან ქვა­ბ­ში, და­ა­ს­ხ­ით ზე­თი, 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი და ჩა­შ­უ­შ­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი, აუ­რ­ი­ეთ და ლა­ნ­გ­ა­რ­ზე გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ.

ცო­ტა მსხვი­ლი სტა­ფ­ი­ლო და­ჭ­ე­რ­ით სი­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ზე თხელ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად და ჩა­უ­შ­ვ­ით მდუ­ღ­ა­რე წყა­ლ­ში. გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ 2-3 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ და და­წ­უ­რ­ეთ. სტა­ფ­ი­ლ­ოს და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­ულ ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ზე მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ჩა­შ­უ­შ­უ­ლი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო და გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტ­ე­ბ­ად. ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა გა­ხ­ს­ე­ნ­ით ცო­ტა მუ­ღ­ა­რე წყა­ლ­ში. სტა­ფ­ი­ლ­ოს რუ­ლ­ე­ტ­ე­ბი ჩა­ა­წ­ყ­ვ­ეთ ცე­ც­ხ­ლ­გ­ა­მ­ძ­ლე ჭუ­რ­ჭ­ე­ლ­ში, მო­ა­ს­ხ­ით ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა და ჩა­შ­უ­შ­ეთ და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე 15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მსხვი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი