კულინარია

ქოქოსის ნამცხვარი

№13

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 11.04

ქოქოსის ნამცხვარი
დაკოპირებულია

გემრიელი დესერტი „თბილისელებისგან“ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 1 ქი­ლა შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი რძე („სგუ­­შ­ჩ­ო­ნ­კა“), 1 ქი­ლა ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი რძე, 3 კვე­რ­ც­ხი, 125 გრა­მი ქო­ქ­ო­ს­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლი, 1 შე­კ­ვ­რა ტკბი­ლი ვა­ნ­ი­ლი, 1-2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ყა­ვ­ი­ს­ფ­ე­რი შა­ქ­ა­რი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლი 200 გრა­დ­უ­ს­ზე. აი­ღ­ეთ ცე­ც­ხ­ლ­გ­ა­მ­ძ­ლე შუ­შ­ის ან კე­რ­ა­მ­ი­კ­ის ფო­რ­მა. ას­ე­ვე, მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ მე­ო­რე, შე­დ­ა­რ­ე­ბ­ით დი­დი და ღრმა ფო­რ­მა, რო­მ­ე­ლ­შ­იც გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ას ჩა­დ­გ­ა­მთ. მა­ს­ში სა­ნ­ა­ხ­ე­ვ­ოდ ჩა­ა­ს­ხ­ით წყა­ლი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ე­თ­ ა­ი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში, რომ გა­ც­ხ­ე­ლ­დ­ეს.

ღრმა თა­ს­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი რძე. შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი რძის ცა­რ­ი­ე­ლი ქი­ლა შე­ა­ვ­ს­ეთ ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი რძით, ჩა­ა­ს­ხ­ით შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­ულ რძე­ში და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი და ცი­ლა გა­ა­ც­ა­ლ­კ­ე­ვ­ეთ. კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლ­ე­ბი ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ რძეს, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ვა­ნ­ი­ლი, ქო­ქ­ო­ს­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლ­ე­ბი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ცა­ლ­კე ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა, ისე, რომ არ იღ­ვ­რ­ე­ბ­ო­დ­ეს და ძა­ლ­ი­ან ფრთხი­ლ­ად შე­უ­რ­ი­ეთ სა­ე­რ­თო მა­ს­ას.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ კა­რ­ა­მ­ე­ლი: მშრალ ტა­ფ­ა­ზე და­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი და ნელ ცე­ც­ხ­ლ­ზე გა­ა­დ­ნ­ეთ. მზა კა­რ­ა­მ­ე­ლი მო­ა­ს­ხ­ით გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ო­ბი ფო­რ­მ­ის ფსკე­რ­ზე და ჩა­ა­ს­ხ­ით ბი­ს­კ­ვ­ი­ტი. ეს ფო­რ­მა ჩა­დ­გ­ით წყლი­ან ფო­რ­მ­ა­ში, ისე, რომ წყა­ლი ნა­ხ­ე­ვ­რ­ა­მ­დე მო­ა­დ­გ­ეს. 40 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში. რომ გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა, ფო­რ­მ­ი­დ­ან ამ­ო­ი­ღ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი