კულინარია

ქათმის წვნიანი კვერცხიანი ლაფშით

№38

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 28.09, 2022 წელი

ქათმის წვნიანი
კვერცხიანი ლაფშით
დაკოპირებულია

ქათმის წვნიანის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸1 ნა­ჭ­ე­რი ქა­თ­მ­ის მკე­რ­დ­ის ფი­ლე

🔸 100 გრა­მი კვე­რ­ც­ხ­ი­ა­ნი ლა­ფ­შა

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ძი­რი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 2 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 5 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი იმ­ბ­ი­რი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა

🔸 სა­მი სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 1,5 ლი­ტ­რი ქა­თ­მ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი

🔸 ცო­ტა ცხა­რე სო­უ­სი – „ჩი­ლი“

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჩა­ის კო­ვ­ზი ორ­ე­გ­ა­ნო

🔸 მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, წი­თ­ე­ლი, ცხა­რე წი­წ­ა­კა.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

სტა­ფ­ი­ლო გა­ა­ს­უ­ფ­თ­ა­ვ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. მწვა­ნე ხახვს მო­ა­შ­ო­რ­ეთ მწვა­ნე ნა­წ­ი­ლი. და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნი კი წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. ქა­თ­მ­ის ფი­ლე ოდ­ნ­ავ და­ბ­ე­გ­ვ­ეთ და ჩა­დ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში, რო­მ­ე­ლ­ს­აც ცო­ტა ზეთს წა­უ­ს­ვ­ა­მთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ორ­ე­გ­ა­ნო, მა­რ­ი­ლი და შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი. წა­უ­ს­ვ­ით გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი და ცხარე წიწაკა. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 190 გრა­დ­უ­ს­ზე 15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

ქვა­ბ­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი. მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­ნ­გ­ა­ც­ლ­ი­ლი და და­ჭ­რ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი. აუ­რ­ი­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა, სო­ი­ის სო­უ­სი, ცო­ტა ჩი­ლი, იმ­ბ­ი­რი და 2 კბი­ლი გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი. აუ­რ­ი­ეთ და შუ­შ­ეთ 2-3 წუ­თი. ცა­ლ­კე მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ კუ­ბ­ი­კ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი, მოხარშეთ მასში ლაფშა და ნელ-ნე­ლა შე­უ­რ­ი­ეთ სო­უ­სს. ცხე­ლ­შ­ი­ვე ჩა­დ­ეთ ქა­თ­მ­ის უკ­ვე შე­მ­წ­ვ­ა­რი ფი­ლე და 3 წუ­თ­ში მზა­დ­აა.

გემრიელად მიირთვით!


მსგავსი სიახლეები

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი