კულინარია

ქათმის ღვეზელი

№14

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 12.04

ქათმის ღვეზელი
დაკოპირებულია

ქათმის ხორცის ღვეზელი „თბილისელებისგან“:

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: ცო­მი – 750 გრა­მი ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი, 1 კვე­რ­ც­ხ­ის გუ­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი რძე.

შეი­გ­თ­ა­ვ­სი – 400 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე, 300 გრა­მი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, 250 გრა­მი ქა­მა სო­კო, 100 გრა­მი ხა­ხ­ვი, 150 გრა­მი რბი­ლი ყვე­ლი, 20 გრა­მი მდო­გ­ვი, 150 გრა­მი ნა­ღ­ე­ბი, ორ­ე­გ­ა­ნო, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, ცო­ტა ცხა­რე, წი­თ­ე­ლი წი­წ­ა­კა, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით ხა­ხ­ვი და ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ში და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო. აუ­რ­ი­ეთ. გა­დ­მ­ო­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ი­დ­ან და გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ. ფი­ლე მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ სუ­ნ­ე­ლ­ი­თა და მა­რ­ი­ლ­ით შე­ზ­ა­ვ­ე­ბ­ულ წყა­ლ­ში. გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მო­ზ­რ­დ­ილ თა­ს­ში. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მო­შ­უ­შ­უ­ლი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი, და­ა­ს­ხ­ით ნა­ღ­ე­ბი, მდო­გ­ვი, პილპილი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი გა­ყ­ა­ვ­ით ორ ნა­წ­ი­ლ­ად. ჯერ ერ­თი ნა­წ­ი­ლი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ო­ბი ტა­ფ­ის ზო­მ­ა­ზე. წა­უ­ს­ვ­ით ტა­ფ­ას ცხი­მი. გა­შ­ა­ლ­ეთ მა­ს­ზე ცო­მი და ში­გ­თ­ა­ვ­სი მთელ ზე­დ­ა­პ­ი­რ­ზე გა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ ცო­მ­ის მე­ო­რე ნა­ხ­ე­ვ­ა­რ­იც და გა­დ­ა­ა­ფ­ა­რ­ეთ. ზე­მ­ო­დ­ან წა­უ­ს­ვ­ით კვერცხის გული და რძე. შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ ზო­მ­ით პა­ტ­ა­რა და უფ­რო ბე­ვ­რი ფე­ნ­­ით გა­ა­კ­ე­თ­ოთ. და­ჭ­ე­რ­ით ულ­უ­ფ­ე­ბ­ად და გა­მ­ო­აც­ხ­ვ­ეთ 190 გრა­დ­უ­ს­ზე, 35-40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი