კულინარია

ღვეზელი ხორცის შიგთავსით

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 20.09, 2022 წელი

ღვეზელი ხორცის შიგთავსით
დაკოპირებულია

ხორცის ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 300 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 600 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 75 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე

🔸 75 გრა­მი ზე­თი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 1 შე­კ­ვ­რა გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 500 გრა­მი შე­რ­ე­უ­ლი ფა­რ­ში

🔸 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 2 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა

🔸 350 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მშრა­ლი ქო­ნ­დ­ა­რი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი რო­ზ­მ­ა­რ­ი­ნი

🔸 შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი

🔸 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წი­თ­ე­ლი ღვი­ნო

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი, ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, მარილი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ჭ­ოს შე­უ­რ­ი­ეთ რძე, ზე­თი, შა­ქ­ა­რი, მა­რ­ი­ლი, კვე­რ­ც­ხი და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ფქვილს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი და ამ­ის შე­მ­დ­ეგ გა­დ­ა­უ­რ­ი­ეთ ხა­ჭ­ოს მა­ს­ა­ში. მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. ცო­მი გა­ყ­ა­ვ­ით ორ – დიდ და პა­ტ­ა­რა – ნა­წ­ი­ლ­ად. და­ა­ფ­ა­რ­ეთ ნო­ტ­იო პი­რ­ს­ა­ხ­ო­ცი და აც­ა­დ­ეთ „ამ­ო­ვ­ი­დ­ეს“.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ფა­რ­ში: ტა­ფ­ა­ზე ჯერ მო­შ­უ­შ­ეთ ფა­რ­ში. შე­უ­რ­ი­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი და ნი­ო­რი. შე­მ­დ­ეგ ტო­მ­ა­ტი. ცო­ტა ჩა­შ­უ­შ­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით ღვი­ნო. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­ნ­გ­ა­ც­ლ­ი­ლი, წვრი­ლ­ად და­კ­ე­პ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი და ად­უ­ღ­ეთ 10-15 წუ­თი. ბო­ლ­ოს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, ქონდარი, როზმარინი და წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.

ცო­მ­ის დი­დი ნა­წ­ი­ლი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ მა­რ­თ­კ­უ­თ­ხ­ე­დ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მსხვი­ლ­ად გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი და გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტ­ი­ვ­ით. ცო­მ­ის მე­ო­რე ნა­წ­ი­ლი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ ისე, რომ ორი თა­ნ­ა­ბ­ა­რი წრე მი­ი­ღ­ოთ. ერ­თი ჩა­დ­ეთ ფო­რ­მ­ა­ში (სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლ­ია ფო­რ­მა 24 სანტიმეტრი დი­ა­მ­ე­ტ­რ­ის იყ­ოს), წა­უ­ს­ვ­ით ხო­რ­ც­ი­ა­ნი ში­გ­თ­ა­ვ­ს­ის ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი, და­ა­ფ­ა­რ­ეთ მე­ო­რე ცო­მი, წრი­უ­ლ­ად და­ა­დ­ეთ რუ­ლ­ე­ტი და შუა ნა­წ­ი­ლი ის­ევ ფა­რ­შ­ით შე­ა­ვ­ს­ეთ. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ზე 20-25 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი