კულინარია

გა­მ­ო­მ­ც­ხ­ვ­ა­რი კა­ტ­ლ­ე­ტები

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 22.02

გამომცხვარი კატლეტები
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 600 გრა­მი სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის ხო­რ­ც­ის ფა­რ­ში, 100 გრა­მი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 3 კბი­ლი ნი­ო­რი, 1 კვე­რ­ც­ხი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა კა­მა, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა, 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი, 100 გრა­მი ნა­კ­ლ­ე­ბ­ად რბი­ლი ყვე­ლი, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: თა­ს­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ფა­რ­ში. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ძა­ლ­ი­ან წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო, კვე­რ­ც­ხი, წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ნი­ო­რი, გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ხა­ხ­ვი, ფქვი­ლი, და­ჭ­რ­ი­ლი კა­მა. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ ფა­რ­შ­ი­ს­გ­ან კა­ტ­ლ­ე­ტ­ე­ბი. შე­წ­ვ­ით ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან ცხელ, ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე. ტო­მ­ატ-პა­ს­ტ­ას და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და გა­ხ­ს­ე­ნ­ით წყა­ლ­ში. კა­ტ­ლ­ე­ტ­ე­ბი ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ხ­ც­ობ ტა­ფ­ა­ში. და­ა­ს­ხ­ით მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი ტო­მ­ატ-პა­ს­ტა, და­ა­ფ­ა­რ­ეთ ფო­ლ­გა და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 200 გრა­დ­უ­ს­ზე. 15 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ მო­ხ­ს­ე­ნ­ით ფო­ლ­გა, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, ის­ევ მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში და 10 წუ­თ­ში მზად არ­ის.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №8

22-28 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

დიეტა

უმოკლეს დროში ფორმაში ჩასადგომი ბრინჯის ექსპრეს-დი...