კულინარია

ბურღული ბროკოლითა და სოკოთი (სამარხვო)

№17

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 07.05

ბურღული ბროკოლით
დაკოპირებულია

გემრიელი რეცეპტები „თბილისელებისგან“:

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 100 გრა­მი ბუ­რ­ღ­უ­ლი, 200 გრა­მი ბრო­კ­ო­ლი, 200 გრა­მი ქა­მა სო­კო, 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, სა­მი სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, 300 გრა­მი წყა­ლი, მა­რი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: წვრი­ლ­ად და­კ­ე­პ­ეთ ხა­ხ­ვი და ნი­ო­რი. მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე ჯე­რ­ ხ­ა­ხ­ვი, ნი­ო­რი კი შე­მ­დ­ეგ და­უ­მ­ა­ტ­ეთ. ცო­ტა ხა­ნ­ში მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ ჩ­ხ­ი­რ­ე­ბ­ა­დ ­დ­ა­ჭ­რ­ი­ლი სტა­ფ­ი­ლო და აუ­რ­ი­ეთ. ხუ­თ­ი­ წ­უ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ კი და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო, რომ ერ­თ­ად მო­ი­შ­უ­შ­ოს.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ბუ­რ­ღ­უ­ლი – გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. და­წ­უ­რ­ეთ. ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი ტა­ფ­ის კი­დ­ე­ე­ბ­ი­ს­კ­ენ მი­ს­წ­ი­ეთ და შუ­ა­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ბუ­რ­ღ­უ­ლი. მო­ა­ს­ხ­ით 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. აუ­რ­ი­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად და ­ხ­ა­რ­შ­ეთ სა­შ­უ­ა­ლო სი­ძ­ლ­ი­ე­რ­ის ცე­ც­ხ­ლ­ზე 20 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ბრო­კ­ო­ლი და­ა­ნ­ა­წ­ე­ვ­რ­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მდუ­ღ­ა­რ­ე­ში. მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. მე­რე გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ უკ­ვე მზა კერძს, აუ­რ­ი­ეთ და მი­ი­რ­თ­ვ­ით.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №24

14- 20 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

რკინადეფიციტური ანემია

როგორ მოვიქცეთ რკინადეფიციტური ანემიის დროს