კულინარია

ატმისა და ავოკადოს სალათა ყველითა და თაფლის სოუსით ნინო მუმლაძისგან

№32

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.08, 2022 წელი

ნინო მუმლაძის კერძი
დაკოპირებულია

ნინო მუმლაძე საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში ფუ­ს­ფ­უ­სი არ­ა­ს­დ­რ­ოს მღლის. პი­რ­ი­ქ­ით, მსი­ა­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბს და მე­ხ­ა­ლ­ი­ს­ე­ბა კე­რ­ძ­ე­ბ­ის ახ­ა­ლი ვა­რ­ი­ა­ც­ი­ე­ბ­ის მო­გ­ო­ნ­ე­ბა. სულ ძი­ე­ბ­ა­ში ვარ და ახ­ალ გე­მ­ო­ე­ბ­ს­აც ყო­ვ­ე­ლ­თ­ვ­ის ვპო­უ­ლ­ობ. კე­რ­ძ­ე­ბს, ძი­რ­ი­თ­ა­დ­ად, და­ბ­ა­ლ­კ­ა­ლ­ო­რ­ი­უ­ლი პრო­დ­უ­ქ­ტ­ე­ბ­ით ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ სწრა­ფ­ად და მა­რ­ტ­ი­ვ­ად. ყვე­ლ­ა­ზე მე­ტ­ად კი ჩე­მი მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი ქა­თ­ა­მი მო­ს­წ­ო­ნთ. არ არ­ს­ე­ბ­ო­ბს კე­რ­ძი, რო­მ­ე­ლ­იც ვცა­დე და არ გა­მ­ო­მ­ი­ვ­ი­და. ცომს ვე­რ­ი­დ­ე­ბი, რა­დ­გ­ან მა­ს­უ­ქ­ე­ბს, სა­ლ­ა­თ­ე­ბს კი, უმ­ე­ტ­ე­ს­ად, იმ­პ­რ­ო­ვ­ი­ზ­ა­ც­ი­ე­ბ­ით ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ. ახ­ლა ატ­მ­ის სე­ზ­ო­ნ­ია და შე­მ­ი­ძ­ლ­ია შე­მ­ო­გ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ოთ უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­სი, და­ბ­ა­ლ­კ­ა­ლ­ო­რ­ი­უ­ლი და უც­ხო სა­ლ­ა­თ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბა.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი:

🔸 1 ცა­ლი ატ­ა­მი

🔸 1 ცა­ლი ავ­ო­კ­ა­დო

🔸 სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ე­ლი

🔸 70 გრა­მი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი

🔸 1 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი თა­ფ­ლი

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი სე­ზ­ა­მ­ის ზე­თი

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ბრი­ნ­ჯ­ის ძმა­რი

🔸 მა­რ­ი­ლი და მწვა­ნ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

სო­უ­ს­ი­ს­თ­ვ­ის ღრმა ჯა­მ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ნი­ო­რი, სე­ზ­ა­მ­ის ზე­თი, ბრი­ნ­ჯ­ის ძმა­რი, სო­ი­ის სო­უ­სი, თა­ფ­ლი, ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, მა­რ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ, სა­ნ­ამ ერ­თ­ი­ან მა­ს­ას არ მი­ი­ღ­ე­ბთ. ცა­ლ­კე ღრმა ჯა­მ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ლ­ე­ბი, და­ჭ­რ­ი­ლი ავ­ო­კ­ა­დო და ატ­ა­მი. მო­ა­ს­ხ­ით სო­უ­სი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი და და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი.


მსგავსი სიახლეები

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი