კულინარია

ახალი კარტოფილის სალათა ორაგულით, ბოლოკითა და კვერცხით

№13

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 10.04

სალათა
დაკოპირებულია

გემრიელი კარტოფილის სალათის რეცეპტი „თბილისელებისგან“ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 300 გრა­მი ახ­ა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 4 კვე­რ­ც­ხი, 100 გრა­მი ბო­ლ­ო­კი, 1 კო­ნა სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ე­ლი, 250 გრა­მი შე­ბ­ო­ლ­ი­ლი ორ­ა­გ­უ­ლი. სო­უ­ს­ი­ს­თ­ვ­ის – 3 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ცხა­რე ჩი­ლ­ის სო­უ­სი, 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: ახ­ა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ, მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ქვა­ბ­ში, და­ა­ს­ხ­ით ად­უ­ღ­ე­ბ­უ­ლი წყა­ლი და ხა­რ­შ­ეთ 6-10 წუ­თი. შე­მ­დ­ეგ, გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­წ­უ­რ­ზე, რომ ზე­დ­მ­ე­ტი სი­თ­ხე და­ი­წ­უ­რ­ოს. მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ მა­გ­რ­ად კვე­რ­ც­ხი, გა­დ­ა­ა­ვ­ლ­ეთ ცი­ვი წყა­ლი, გა­ფ­ც­ქ­ვ­ე­ნ­ით და და­ჭ­ე­რ­ით ოთ­ხ­ად. სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ლ­ე­ბი ხე­ლ­ით და­ხ­ი­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სა­ს­ა­ლ­ა­თ­ე­ში და­ჭ­რ­ილ ბო­ლ­ო­კ­თ­ან და მო­ხ­ა­რ­შ­ულ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­თ­ან ერ­თ­ად. ხე­ლ­ით და­ძ­ე­ნ­ძ­ეთ შე­ბ­ო­ლ­ი­ლი ორ­ა­გ­უ­ლი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ცა­ლ­კე ჯა­მ­ში ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს შე­უ­რ­ი­ეთ სო­უ­ს­ის ყვე­ლა ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი და მო­ა­ს­ხ­ით სა­ლ­ა­თ­ას. ზე­მ­ო­დ­ან კი მო­რ­თ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი კვე­რ­ც­ხ­ით.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი