რჩევები

ცოტა კრეატივი დეკორაციაში

№34

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 05.09

ცოტა კრეატივი
დეკორაციაში
დაკოპირებულია

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვი დე­კ­ო­რ­ა­ც­ი­აა ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ის გა­ს­ა­ლ­ა­მ­ა­ზ­ე­ბ­ლ­ად. 👇

ამ მშვე­ნ­ი­ე­რ­ე­ბ­ის სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით შე­ქ­მ­ნა ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად არ არ­ის რთუ­ლი. ჩვენ იი­ს­ფრ­ის გრა­დ­ა­ც­ია შე­მ­ო­გ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ეთ. თქვენ შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სხვა ფე­რ­ე­ბ­იც შე­უ­რ­ი­ოთ. თა­ვ­ს­აც შე­ი­ქ­­ც­ე­ვთ და ბი­ნ­ა­ს­აც და­ა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ე­ბთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...