რჩევები

თმის დასამშვენებელი

№19

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 21.05

თმის დასამშვენებელი
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ, რა სი­ლ­ა­მ­ა­ზ­ეს გთა­ვ­ა­ზ­ო­ბთ. კა­რ­გ­ად და­ა­კ­ვ­ი­რ­დ­ით სუ­რ­ა­თ­ე­ბს. რე­ა­ლ­უ­რ­ად შე­ს­ა­ძ­ლ­ე­ბ­ე­ლ­ია, რომ ას­ე­თი ეფ­ე­ქ­ტ­უ­რი და კო­მ­ფ­ო­რ­ტ­უ­ლი თმის სა­მ­ა­გ­რი გქო­ნ­დ­ეთ. იმ­ე­დ­ია, ფე­რ­იც მო­გ­ე­წ­ო­ნ­ათ. თუ­მ­ცა, შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სხვა ფე­რ­ის ლე­ნ­ტ­იც შე­ა­რ­ჩ­ი­ოთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...