რჩევები

შროშანები ინტერიერისთვის

№23

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 18.06

შროშანები
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ ეს მშვე­ნ­ი­ე­რი შრო­შ­ა­ნ­ე­ბი. მა­რ­თ­ლ­აც რომ, ულ­ა­მ­ა­ზ­ე­ს­ია და ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ის გა­ს­ა­ლ­ა­მ­ა­ზ­ე­ბ­ლ­ად, სა­ჩ­უ­ქ­რ­ის გა­ს­ა­ფ­ო­რ­მ­ე­ბ­ლ­ად, დე­კ­ო­რ­ი­ს­თ­ვ­ის. მა­ს­ა­ლა სა­კ­მ­ა­ოდ ხე­ლ­მ­ი­ს­ა­წ­ვ­დ­ო­მ­ია და ია­ფი. ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია კი – მა­რ­ტ­ი­ვ­ად გა­ს­ა­გ­ე­ბი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო