რჩევები

შემოდგომა თქვენს სახლში

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 28.11, 2021 წელი

შემოდგომა თქვენს სახლში
დაკოპირებულია

ას­ე­თი მშვე­ნ­ი­ე­რი ექ­ს­პ­ო­ზ­ი­ც­ია თქვენს ბი­ნ­ას სრუ­ლ­ად შე­უ­ც­ვ­ლ­ის იე­რ­ს­ა­ხ­ეს, თან სი­მ­ყ­უ­დ­რ­ო­ვ­ე­სა და სი­ლ­ა­მ­ა­ზ­ეს შე­ს­ძ­ე­ნს.👇

მო­ა­გ­რ­ო­ვ­ეთ ყვი­თ­ე­ლი ფო­თ­ლ­ე­ბი. და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ ლა­ქი პუ­ლ­ვ­ერი­ზ­ა­ტ­ო­რ­ით. მი­ჰ­ყ­ე­ვ­ით ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას და ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვ­ად გა­მ­ო­გ­ი­ვ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №21

23-29 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვერკა ჯაჯანიძე

ვერკა ჯაჯანიძე: მამალ ქალებს რომ ეძახიან, მართლა ე...