რჩევები

შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვი და პრა­ქ­ტ­ი­კ­უ­ლი

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 23.02

შესანიშნავი და
პრაქტიკული
დაკოპირებულია

თუ ხსნად ყა­ვ­ას ხში­რ­ად სვამთ და თან გიყვართ ხელნაკეთი ნივთები, მა­შ­ინ ეს იდ­ეა თქვე­ნ­თ­ვ­ი­ს­აა. ყუ­რ­ა­დ­ღ­ე­ბ­ით და­ა­კ­ვ­ი­რ­დ­ით სუ­რ­ა­თ­ე­ბს. რთუ­ლი არ არ­ის. შე­ძ­ლ­ე­ბთ, ცა­რ­ი­ე­ლი მი­ნ­ის კო­ლ­ო­ფი უმ­შ­ვ­ე­ნ­ი­ე­რ­ეს და პრა­ქ­ტ­ი­კ­ულ ნი­ვ­თ­ად აქ­ც­ი­ოთ. მო­ხ­ა­ტ­ეთ მა­ნ­ი­კ­უ­რ­ით – ყვა­ვ­ი­ლ­ე­ბი, პე­პ­ლ­ე­ბი... ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რი შე­ს­ა­ძ­ლ­ე­ბ­ე­ლ­ია – ფა­ნ­ტ­ა­ზ­ი­ას ხომ სა­ზ­ღ­ვ­რ­ე­ბი არ აქვს.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №8

22-28 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

დიეტა

უმოკლეს დროში ფორმაში ჩასადგომი ბრინჯის ექსპრეს-დი...