რჩევები

საზაფხულო აქსესუარი

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 31.08

საზაფხულო აქსესუარი
დაკოპირებულია

სა­ზ­ა­ფ­ხ­უ­ლო, მო­დ­უ­რი აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რი – სა­ყ­უ­რე, ჩვე­ნი ორ­ი­გ­ი­ნ­ა­ლ­უ­რი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბ­აა.

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. ნა­ხ­ეთ, რას გთა­ვ­ა­ზ­ო­ბთ. რო­გ­ო­რი ლა­მ­ა­ზი სა­მ­კ­ა­უ­ლ­ის შე­ქ­მ­ნა შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით. მო­ი­მ­ა­რ­ა­გ­ეთ სა­ჭ­ი­რო „ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი“ და მი­ჰ­ყ­ე­ვ­ით ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ი­ას.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...