რჩევები

სამშვენისი ინტერიერისთვის

№19

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 22.05

სამშვენისი
ინტერიერისთვის
დაკოპირებულია

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. მო­გ­წ­ო­ნთ ეს სა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ი­სი ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ი­ს­თ­ვ­ის? სა­კ­მ­ა­ოდ ეფ­ე­ქ­ტ­უ­რ­ია და ჰა­ე­რ­ო­ვ­ა­ნი, თან, მა­რ­ტ­ი­ვ­ად გა­ს­ა­კ­ე­თ­ე­ბ­ე­ლ­ია. და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ პე­ნ­ო­პ­ლ­ა­ს­ტ­ის ბუ­რ­თი, ას­ე­ვე, ქი­ნ­ძ­ი­ს­თ­ა­ვ­ე­ბი და ღია ვა­რ­დ­ი­ს­ფ­ე­რი ყვა­ვ­ი­ლ­ე­ბი, რო­მ­ე­ლ­ს­აც თქვენც გა­მ­ო­ჭ­რ­ით, თუ­მ­ცა გა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლ­იც იყ­ი­დ­ე­ბა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №33

15-21 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მამუკა ონაშვილი

როგორ აიტანა საშინელი ტკივილი მამუკა ონაშვილმა მეგ...