რჩევები

სადღესასწაულო ქუდი

№23

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 19.06

სადღესასწაულო ქუდი
დაკოპირებულია

ას­ე­თი ქუ­დ­ე­ბი სა­ბ­ა­ვ­შ­ვო დღე­ს­ა­ს­წ­ა­უ­ლ­ე­ბს ძა­ლ­ი­ან უხ­დ­ე­ბა. აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ე­ლი ატ­რ­ი­ბ­უ­ტ­იც კია. ნუ იყ­ი­დ­ით, რა­დ­გ­ან მა­რ­ტ­ი­ვ­ად შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით გა­ა­კ­ე­თ­ოთ. მხო­ლ­ოდ უნ­და მო­ი­ნ­დ­ო­მ­ოთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო