რჩევები

ფრჩხილის ლაქის სასწაულები

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 07.09

ფღჩხილის ლაქის
სასწაულები
დაკოპირებულია

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია. 👇

ეს კრე­ა­ტ­ი­ვი დიდ სი­ა­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ას მო­გ­ი­ტ­ა­ნთ – ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი ფრჩხი­ლ­ე­ბ­ის ლა­ქ­ის გა­მ­ო­ყ­ე­ნ­ე­ბ­ით თა­ვ­ად შე­ქ­მ­ნ­ით ამ მშვე­ნ­ი­ე­რ­ე­ბ­ას. თქვენ მხო­ლ­ოდ არ და­ი­ზ­ა­რ­ოთ და ულ­ა­მ­ა­ზ­ე­სი ქო­თ­ნ­ე­ბი ყვა­ვ­ი­ლ­ე­ბ­ი­ს­თ­ვ­ის ზუ­ს­ტ­ად 15 წუ­თ­ში იქ­ნ­ე­ბა მზად.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...