რჩევები

ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლ­ე­ბ­ის ტრა­ნ­ს­ფ­ო­რ­მ­ა­ც­ია

№8

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 02.03

ფეხსაცმლის ტრანსპორმაცია
დაკოპირებულია

თუ ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლ­ე­ბი გაქვთ და გი­ნ­დ­ათ, ძა­ლ­ი­ან გა­ნ­ს­ხ­ვ­ა­ვ­ე­ბ­უ­ლი გა­ხ­ა­დ­ოთ, ეს სუ­რ­ა­თ­ე­ბი ნა­ხ­ეთ. წე­ბო-სა­ღ­ე­ბ­ა­ვ­ის ფე­რ­ე­ბი თა­ვ­ად შე­ა­რ­ჩ­ი­ეთ. შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, დი­ზ­ა­ი­ნი შე­ც­ვ­ა­ლ­ოთ ან წე­რ­ტ­ი­ლ­ე­ბს შო­რ­ის მა­ნ­ძ­ი­ლი გა­ზ­ა­რ­დ­ოთ. მო­კ­ლ­ედ, თქვენს გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ა­ზ­ეა და­მ­ო­კ­ი­დ­ე­ბ­უ­ლი, რო­გ­ო­რი ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლ­ე­ბ­ით გა­ი­პ­რ­ა­ნ­ჭ­ე­ბ­ით გა­ზ­ა­ფ­ხ­უ­ლ­ზე.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №18

3-9 მაისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის ჰოროსკოპი 3-9 მაისი