რჩევები

ფაჩუჩები ყველაზე საყვარელისთვის

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 31.07

ფაჩუჩები ყველაზე
საყვარელისთვის
დაკოპირებულია

აუ­ც­ი­ლე­ბ­ლ­ად და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ეს შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვი სუ­რ­ა­თ­ე­ბი.

თუ­კი გა­დ­ა­წ­ყ­ვ­ე­ტთ, რომ პა­ტ­ა­რა და სა­ყ­ვ­ა­რ­ელ არ­ს­ე­ბ­ას მშვე­ნ­ი­ე­რი ფა­ჩ­უ­ჩ­ე­ბი შე­უ­კ­ე­რ­ოთ, ეს ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...