რჩევები

ორიგინალური და გამორჩეული

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 03.08

ორიგინალური და
გამორჩეული
დაკოპირებულია

ამ შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბ­ის მი­მ­ა­რთ გუ­ლ­გ­რ­ი­ლი ვერ და­რ­ჩ­ე­ბ­ით. ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად ორ­ი­გ­ი­ნ­ა­ლ­უ­რი იდ­ე­აა.

ძვე­ლი ქვა­ბ­ე­ბ­ის უფ­უ­ნ­ქ­ც­ი­ოდ და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბი თი­თ­ქ­მ­ის ყვე­ლ­ას გვაქვს სა­ხ­ლ­ში. თუ ცო­ტ­ას გა­ი­რ­ჯ­ე­ბ­ით, ას­ე­თი მშვე­ნ­ი­ე­რი სა­კ­ი­დი თქვენ სა­ხ­ლ­შ­იც და­ი­დ­ე­ბს ბი­ნ­ას და ყვე­ლ­ას მო­ხ­ი­ბ­ლ­ა­ვს.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...