რჩევები

მოვხატოთ სათვალე

№29

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 26.07

მოვხატოთ სათვალე
დაკოპირებულია

ზა­ფ­ხ­უ­ლს ფე­რ­ე­ბი უხ­დ­ე­ბა. ამ­ი­ტ­ომ აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ეს შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. მო­ი­მ­ა­რ­ა­გ­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ფე­რი ფრჩხი­ლ­ის ლა­ქი და შე­უ­დ­ე­ქ­ით სა­თ­ვ­ა­ლ­ის მო­ხ­ა­ტ­ვ­ას. უფ­რო ლა­მ­ა­ზი გა­მ­ო­ვა, თუ სა­თ­ვ­ა­ლ­ის თა­ვ­დ­ა­პ­ი­რ­ვ­ე­ლი ფე­რი თე­თ­რი იქ­ნ­ე­ბა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო