რჩევები

მოდური ყელსაბამი

№3

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 25.01

მოდური ყელსაბამი
დაკოპირებულია

ნა­ხ­ეთ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. მო­დ­უ­რი ყე­ლ­ს­ა­ბ­ა­მ­ია, რო­მ­ე­ლ­იც ძა­ლ­ი­ან უხ­დ­ე­ბა ჯინსს და თეთრ პე­რ­ა­ნ­გს. სა­ე­რ­თ­ოდ არ არ­ის რთუ­ლი. სა­ჭ­ი­რ­ოა და­კ­ვ­ი­რ­ვ­ე­ბა და მო­ნ­დ­ო­მ­ე­ბა. შე­ა­რ­ჩ­ი­ეთ ლა­მ­ა­ზი ჭრე­ლი ლე­ნ­ტი, ოქ­რ­ო­ს­ფ­ე­რი ჯა­ჭ­ვი და შე­უ­დ­ე­ქ­ით სა­ქ­მ­ეს.

შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, სა­მ­ა­ჯ­უ­რ­იც გა­ა­კ­ე­თ­ოთ და ძა­­ლ­ი­­ან ეფ­ე­ქ­ტ­უ­რი ორ­ე­უ­ლი გე­ქ­ნ­ე­ბ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...