რჩევები

მხიარული ფეხსაცმელი

№29

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 30.07

მხიარული ფეხსაცმელი
დაკოპირებულია

ას­ე­თი ლა­მ­ა­ზი ფე­ხ­ს­ა­ც­მ­ე­ლი თქვენც გე­ქ­ნ­ე­ბ­ათ და რო­ცა მას სა­კ­უ­თ­ა­რი ხე­ლ­ით შე­ქ­მ­ნ­ით, სი­ა­მ­ა­ყ­ის გა­ნ­ც­დ­ით და­მ­ა­ტ­ე­ბ­ით ბე­ნ­ე­ფ­ი­ტ­ს­აც მი­ი­ღ­ე­ბთ. არც რთუ­ლ­ია და არც შე­უ­ძ­ლ­ე­ბ­ე­ლი. ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია სა­კ­მ­ა­ოდ მა­რ­ტ­ი­ვ­ია. შე­დ­ე­გი კი – შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო