რჩევები

ლამაზი და კომფორტული

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 14.08

ლამაზი და კომფორტული
დაკოპირებულია

თმის პა­ტ­ა­რა სა­მ­ა­გ­რ­ე­ბი უწ­ე­ს­რ­ი­გ­ოდ რომ არ ეყ­ა­რ­ოს, გთა­ვ­ა­ზ­ო­ბთ იდ­ე­ას – სად მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ოთ ის­ი­ნი. და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ ეს სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. მა­რ­ტ­ი­ვ­ად გა­დ­ა­წ­ყ­ვ­ი­ტ­ეთ პრო­ბ­ლ­ე­მა, აი­ღ­ეთ კო­ლ­ო­ფი, რო­მ­ე­ლ­იც ერ­თი შე­ხ­ე­დ­ვ­ით უფ­უ­ნ­ქ­ციო იყო და შე­უ­ც­ვ­ა­ლ­ეთ იე­რ­ს­ა­ხე. ნა­მ­დ­ვ­ი­ლ­ად გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი