რჩევები

ხელსახოცის ტრანსფორმაცია

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 25.07

ხელსახოცის ტრანსფორმაცია
დაკოპირებულია

და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბ­ით მო­ც­ე­მ­უ­ლი ინ­ს­ტ­რ­უ­ქ­ც­ია.

ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი, ფე­რ­ა­დი ქა­ღ­ა­ლ­დ­ის ხე­ლ­ს­ა­ხ­ო­ც­ი­ს­გ­ან, სწო­რ­ედ, ას­ე­თი ულ­ა­მ­ა­ზ­ე­სი ყვა­ვ­ი­ლ­ე­ბ­ის შე­ქ­მ­ნ­აა შე­ს­ა­ძ­ლ­ე­ბ­ე­ლი. თან, სა­ე­რ­თ­ოდ არ არ­ის რთუ­ლი. გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­ე­ბ­ათ სა­ჩ­უ­ქ­რ­ის გა­ს­ა­ფ­ო­რ­მ­ე­ბ­ლ­ად ან ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ის გა­ს­ა­ლ­ა­მ­ა­ზ­ე­ბ­ლ­ად.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...