რჩევები

„გამარჯობა, პატარავ“

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 24.09, 2022 წელი

გამარჯობა პატარავ
დაკოპირებულია

აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად ნა­ხ­ეთ ჩვე­ნი შე­მ­ო­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბა. გუ­ლ­ი­ს­ა­მ­ა­ჩ­უ­ყ­ე­ბ­ე­ლი დე­კ­ო­რი – იდ­ე­ა­ლ­უ­რ­ია მო­მ­ა­ვ­ა­ლი დე­დ­ი­კო-მა­მ­ი­კ­ო­ე­ბ­ი­ს­თ­ვ­ის. თე­მ­ა­ტ­უ­რ­ია და უს­ა­ყ­ვ­ა­რ­ლ­ე­სი. შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, თქვე­ნი ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­იც და­ა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ოთ და ის­ი­ა­მ­ო­ვ­ნ­ოთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი