რჩევები

ძალიან პრაქტიკული

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 27.07

ძალიან პრაქტიკული
დაკოპირებულია

არ გა­მ­ო­ტ­ო­ვ­ოთ ეს მშვე­ნ­ი­ე­რი იდ­ეა.

ნა­ხ­ეთ სუ­რ­ა­თი და ერ­თი სა­ო­ჯ­ა­ხო ნი­ვ­თ­ი­დ­ან შე­ქ­მ­ე­ნ­ით ბე­ვ­რ­ად უფ­რო სა­ჭ­ი­რო და პრა­ქ­ტ­ი­კ­უ­ლი ნი­ვ­თი. თა­ნ­აც, ძა­ლ­ი­ან კრე­ა­ტ­ი­უ­ლ­ია. ინ­ტ­ე­რ­ი­ე­რ­ის ნა­მ­დ­ვ­ი­ლი და­მ­ა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ე­ბ­ე­ლი. თა­ვ­ად ნა­ხ­ა­ვთ, რო­გ­ორ გა­გ­ი­ხ­ა­ლ­ი­ს­ე­ბთ ყო­ვ­ელ­დ­ღ­ი­უ­რ­ო­ბ­ას.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...