რჩევები

ბაფთა თმაზე

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 10.05

ბაფთა თმაზე
დაკოპირებულია

ეს ის­ე­თი ლა­მ­ა­ზი ბა­ფ­თ­აა, აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად მო­გ­ე­წ­ო­ნ­ე­ბ­ათ. იდ­ე­ა­ლ­უ­რ­ია თმის შე­ს­ა­კ­რ­ა­ვ­ად, ეფ­ე­ქ­ტ­უ­რ­ია და მო­დ­უ­რი. კა­რ­გ­ად და­ა­თ­ვ­ა­ლ­ი­ე­რ­ეთ სუ­რ­ა­თ­ე­ბი. მა­ს­ა­ლ­ად შე­ა­რ­ჩ­ი­ეთ ხა­ვ­ე­რ­დი და ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ი­ვი, ყვე­ლ­ა­ზე უბ­რ­ა­ლო სა­მ­ა­გ­რი ტრე­ნ­დ­ულ სა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ი­ს­ად აქ­ც­ი­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...