რჩევები

აქსესუარი რამდენიმე წუთში

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 11.09

აქსესუარი რამდენიმე
წუთში
დაკოპირებულია

მო­ი­მ­ა­რ­ა­გ­ეთ მძი­ვ­ე­ბი და სა­ქ­მ­ეს შე­უ­დ­ე­ქ­ით. 

რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე შე­ს­ა­ნ­ი­შ­ნ­ა­ვი იდ­ე­აა. თა­ვ­ს­აც შე­ი­ქ­ც­ე­ვთ და თქვენ სა­მ­შ­ვ­ე­ნ­ი­ს­ე­ბს ახ­ალ აქ­ს­ე­ს­უ­ა­რ­ს­აც შე­მ­ა­ტ­ე­ბთ. სა­ჩ­უ­ქ­რ­ა­დ­აც გა­მ­ო­გ­ა­დ­გ­­ე­­ბ­ათ. ბრე­ლ­ო­კი, სა­­მ­ა­ჯ­უ­რი, ორ­ი­ვე სა­­ჭ­ი­რო ნი­ვ­თ­ია. რაც მთა­ვ­ა­რ­ია, ლა­მ­ა­ზი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...