კულინარია

უნაზესი შოკოლადის კექსი ნინო მუმლაძისგან

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 10:00 19.09

ნინო მუმლაძის კერძი
დაკოპირებულია

ნინო მუმლაძე საყვარელი დესერტის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

გუ­რ­მ­ა­ნ­იც ვარ და კა­რ­გი ხე­ლ­იც მაქვს. ცხო­ბ­აც კა­რ­გ­ად მე­ხ­ე­რ­ხ­ე­ბა და სა­ჭ­მ­ე­ლ­ე­ბ­ის კე­თ­ე­ბ­აც. მა­რ­თ­ა­ლ­ია, ვცდი­ლ­ობ, წო­ნ­ა­ში მო­კ­ლ­ე­ბ­ის მი­ზ­ნ­ით, თა­ვი შე­ვ­ი­კ­ა­ვო გე­მ­რ­ი­ე­ლ­ად და­ნ­ა­ყ­რ­ე­ბ­ი­ს­გ­ან, მა­გ­რ­ამ ცდუ­ნ­ე­ბ­ას ხში­რ­ად ვერ ვუ­ძ­ლ­ებ. ზო­გ­ა­დ­ად, მი­ყ­ვ­ა­რს რო­გ­ო­რც ვი­ზ­უ­ა­ლ­უ­რ­ად, ისე გე­მ­ო­თი და სხვა­დ­ა­ს­ხ­ვა ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ით „შე­თ­ა­მ­ა­შ­ე­ბ­ულ-შე­კ­მ­ა­ზ­უ­ლი“ კე­რ­ძ­ე­ბი თუ ტკბი­ლ­ე­უ­ლი. ჟუ­რ­ნ­ალ „თბი­ლ­ი­ს­ე­ლ­ე­ბ­ის“ ერ­თ­გ­ულ მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლს კი მი­ნ­და, შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზო მა­რ­ტ­ი­ვ­ად მო­ს­ა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ე­ლი, უნ­ა­ზ­ე­სი შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის დე­ს­ე­რ­ტი-კე­ქ­ს­ის რე­ც­ე­პ­ტი.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 250 გრა­მი ფქვი­ლი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი სო­და, მა­რ­ი­ლი, 55 გრა­მი კა­კ­აო, 300 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 60 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 60 გრა­მი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი ვა­ნ­ი­ლ­ის ექ­ს­ტ­რ­ა­ქ­ტი

🔸 280 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ღვი­ნ­ის ძმა­რი.

მი­ნ­ა­ნ­ქ­რ­ი­ს­თ­ვ­ის – 100 გრა­მი კა­კ­აო, ნახევარი ჭიქა შაქარი, 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი კა­რ­ა­ქი, 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი კო­ნ­ი­ა­კი, მარილი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ფქვილს შა­ქ­ა­რი, კა­კ­აო, მა­რ­ი­ლი, სო­და, კა­რ­ა­ქი, ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, ვა­ნ­ი­ლ­ის ექ­ს­ტ­რ­ა­ქი და რძე. ჩა­ა­ხ­ა­ლ­ეთ კვე­რ­ც­ხი და თქვი­ფ­ეთ, სა­ნ­ამ ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ას არ მი­ი­ღ­ე­ბთ. და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ძმა­რი და ის­ევ ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. მზა ცო­მი გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში და აც­ხ­ვ­ეთ 175 გრა­დ­უ­ს­ზე 50-60 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. მი­ნ­ა­ნ­ქ­ა­რ­ი­ს­თ­ვ­ის, და­დ­გ­ით სა­შ­უ­ა­ლო ცე­ც­ხ­ლ­ზე კა­კ­აო, შა­ქ­ა­რი, მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი, რძე და გა­მ­უ­დ­მ­ე­ბ­ით ურ­ი­ეთ. რო­დ­ე­ს­აც კა­რ­გ­ად გა­დ­ნ­ე­ბა ყვე­ლა ინგ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ კა­რ­ა­ქი და კო­ნ­ი­ა­კი. გა­ა­გ­რ­ძ­ე­ლ­ეთ ხა­რ­შ­ვა და მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ერ­თ­გ­ვ­ა­რ­ო­ვ­ან მა­ს­ა­მ­დე. გა­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი ბი­ს­კ­ვ­ი­ტი გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და მო­ა­ს­ხ­ით მი­ნ­ა­ნ­ქ­ა­რი. ზე­მ­ო­დ­ან მო­რ­თ­ეთ კე­ნ­კ­რ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...