კულინარია

წიწიბურას წვნიანი ხბოს ხორცით

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 22.11, 2021 წელი

წიწიბურას წვნიანი
დაკოპირებულია

წიწიბურას გემრიელი წვნიანის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 600 გრა­მი ხბოს ხო­რ­ცი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა წი­წ­ი­ბ­უ­რა

🔸 1 ცა­ლი მო­ზ­რ­დ­ი­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ნი­ა­ხ­უ­რ­ის ძი­რ­ე­ბი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, ბულგარული წიწაკა, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ცა­ლი და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი, ცო­ტა სუ­რ­ნ­ე­ლ­ო­ვ­ა­ნი, მრგვა­ლი პი­ლ­პ­ი­ლი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, მწვა­ნ­ი­ლი, ზე­თი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხო­რ­ცი კა­რ­გ­ად გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ, შე­ა­შ­რ­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ქვა­ბ­ში. და­ა­ს­ხ­ით 2 ლი­ტ­რი წყა­ლი და მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. დრო­დ­ა­დ­რო მო­ხ­ს­ე­ნ­ით ქა­ფი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი და გა­ა­გ­რ­ძ­ე­ლ­ეთ ხა­რ­შ­ვა, მის სრულ მზა­დ­ყ­ო­ფ­ნ­ას სა­ათ–ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი მა­ი­ნც და­ს­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბა.

წი­წ­ი­ბ­უ­რა გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ და ცხელ, მშრალ ტა­ფ­ა­ზე მო­ხ­ა­ლ­ეთ. წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი, სტა­ფ­ი­ლო, ნიახურის ძირები, ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად და ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ. ხო­რ­ცი ამ­ო­ი­ღ­ეთ ბუ­ლ­ი­ო­ნ­ი­დ­ან და და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ბუ­ლ­ი­ო­ნი გა­ფ­ი­ლ­ტ­რ­ეთ. ის­ევ და­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ზე და მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. ჩა­ყ­ა­რ­ეთ მა­ს­ში წი­წ­ი­ბ­უ­რა. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­უ­ლი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი და კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი. ხა­რ­შ­ეთ 30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხო­რ­ცი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი და გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი. კი­დ­ევ 5 წუ­თი ად­უ­ღ­ეთ თა­ვ­დ­ა­ხ­უ­რ­ულ ქვა­ბ­ში და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე და მზად არ­ის.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...