კულინარია

წიწიბურას კატლეტები ყველითა და კარტოფილით ნანკა ქოქიაშვილისგან

№50

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 23.12, 2021 წელი

ნანკა ქოქიაშვილის კერძი
დაკოპირებულია

საყვარელი კერძის რეცეპტს ნანკა ქოქიაშვილი ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

რომ ვთქვა, სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში ტრი­ალ-ბზრი­ა­ლ­ი­ს­თ­ვ­ის ვარ გა­ჩ­ე­ნ­ი­ლი-მე­თ­ქი, ტყუ­ი­ლ­ია. მხო­ლ­ოდ, სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი ად­ა­მ­ი­ა­ნ­ი­ს­თ­ვ­ის არ მე­ზ­ა­რ­ე­ბა სა­ჭ­მ­ლ­ის კე­თ­ე­ბა. ყვე­ლ­ა­ზე კა­რ­გ­ად მჭა­დი გა­მ­ო­მ­დ­ის. ამ­ბ­ო­ბ­ენ, გა­ნ­ს­ხ­ვ­ა­ვ­ე­ბ­უ­ლ­ად აც­ხ­ო­ბო. კე­რ­ძ­ე­ბს კი ჩე­მი ინ­ტ­ე­რ­პ­რ­ე­ტ­ა­ც­ი­ით ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ, უფ­რო ვი­გ­ო­ნ­ებ. თა­ვ­ად ძა­ლ­ი­ან მი­ყ­ვ­ა­რს ხი­ნ­კ­ა­ლი და ბრი­ნ­ჯი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ით. წვნი­ა­ნ­ე­ბ­იც მი­ყ­ვ­ა­რს და ყვე­ლ­ა­ნ­ა­ი­რი ფა­ფა. რაც შე­ე­ხ­ე­ბა წო­ნ­ის შე­ნ­ა­რ­ჩ­უ­ნ­ე­ბ­ას – ძა­ლ­ი­ან იშ­ვ­ი­ა­თ­ად ვჭამ ხორცს და ბევრს ვმო­ძ­რ­ა­ობ, ფე­ხ­ით და­ვ­დ­ი­ვ­არ და და­ნ­ა­ყ­რ­ე­ბ­ა­მ­დე არ მი­ვ­ი­რ­თ­მ­ევ. სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლ­ია სწო­რი კვე­ბა, მა­გ­რ­ამ ჩე­მი გრა­ფ­ი­კ­ი­დ­ან გა­მ­ო­მ­დ­ი­ნ­ა­რე, ვერ ვა­ხ­ე­რ­ხ­ებ. რაც შე­ე­ხ­ე­ბა კე­რ­ძ­ე­ბს, რო­მ­ე­ლ­იც არ გა­მ­ი­ს­ი­ნ­ჯ­ა­ვს – ვე­რ­ა­ს­დ­რ­ოს შე­ვ­ჭ­ამ რვა­ფ­ე­ხ­ე­ბ­სა და ლო­კ­ო­კ­ი­ნ­ე­ბს. ჟუ­რ­ნ­ა­ლ­ის მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლს კი გა­ვ­ა­ნ­დ­ობ წი­წ­ი­ბ­უ­რ­ას კა­ტ­ლ­ე­ტ­ე­ბ­ის ჩე­მ­ე­ბ­ურ რე­ც­ე­პ­ტს.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი:

🔸 300 გრა­მი წი­წ­ი­ბ­უ­რა

🔸 4 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 100 გრა­მი ყვე­ლი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი, 50 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 სხვა­დ­ა­ს­ხ­ვა მწვა­ნ­ი­ლ­ის მი­ქ­სი, ხმე­ლი სუ­ნ­ე­ლი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი კი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

წი­წ­ი­ბ­უ­რა მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ წყა­ლ­ში, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი და კა­რ­ა­ქი. ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად და მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ში. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ. გა­ხ­ე­ხ­ეთ ყვე­ლ­იც. თა­ს­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ე­თთ წი­წ­ი­ბ­უ­რა, ყვე­ლი, კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, მო­შ­უ­შ­უ­ლი ხა­ხ­ვი, ჩა­ა­ხ­ა­ლ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, სუ­ნ­ე­ლი, პილპილი, მა­რ­ი­ლი და ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ კა­ტ­ლ­ე­ტ­ე­ბი და შე­წ­ვ­ით ზე­თ­ში ორ­ი­ვე მხ­რ­ი­დ­ან.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...