კულინარია

თევზი მდოგვის და თაფლის სოუსით მარკუს მეტრეველისგან

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 22.09

მარკუს მეტრეველის კერძი
დაკოპირებულია

მარკუს მეტრეველი საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

ჭა­მა ჩე­მ­თ­ვ­ის ერთ-ერ­თი ყვე­ლ­ა­ზე სა­ს­ი­ა­მ­ო­ვ­ნო რი­ტ­უ­ა­ლ­ია, რო­მ­ე­ლ­იც მა­ძ­ლ­ე­ვს ენ­ე­რ­გ­ი­ას, კარგ გა­ნ­წ­ყ­ო­ბ­ა­სა და სი­ჯ­ა­ნ­ს­ა­ღ­ეს. თა­ვ­ად სა­ლ­ა­თ­ე­ბ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბა გა­მ­ო­მ­დ­ის კა­რ­გ­ად. ჯა­ნ­ს­ა­ღი კვე­ბა აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ე­ლ­ია, რომ ორ­გ­ა­ნ­ი­ზ­მი კა­რ­გ­ად გე­მ­ს­ა­ხ­უ­რ­ოს. მით უმ­ე­ტ­ეს, რო­დ­ე­ს­აც ად­ა­მ­ი­ა­ნს წლე­ბი ემ­ა­ტ­ე­ბა. მი­ყ­ვ­ა­რს ქა­რ­თ­უ­ლი კე­რ­ძ­ე­ბი, შე­მ­დ­ეგ – ია­პ­ო­ნ­ურ-ჩი­ნ­უ­რი სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლო, ანუ აზ­ი­უ­რი და რა­ს­ა­კ­ვ­ი­რ­ვ­ე­ლ­ია, ბე­რ­ძ­ნ­უ­ლი, ეგ­ე­ო­ს­ის ზღვის უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­სი თე­ვ­ზ­ე­უ­ლ­ო­ბა. ახ­ლა კი, შე­მ­ო­გ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბთ, მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი თე­ვ­ზ­ის რე­ც­ე­პ­ტს თა­ფ­ლ­ითა და მდო­გ­ვ­ით, რო­მ­ე­ლ­იც ჯა­ნ­ს­ა­ღი სა­კ­ვ­ე­ბ­ია და უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­სიც.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 4 ნა­ჭ­ე­რი თე­ვ­ზ­ის ფი­ლე

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი და­ჭ­რ­ი­ლი ლი­მ­ო­ნი

🔸 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლ­ის მა­რ­ც­ვ­ლ­ე­ბი

🔸 4 ცა­ლი და­ჭ­რ­ი­ლი პრა­სი

🔸 2 და­ჭ­რ­ი­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი თა­ფ­ლი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი თე­თ­რი ღვი­ნ­ის ძმა­რი

🔸 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

თა­ფ­ლი, მდო­გ­ვი, ძმა­რი და ცო­ტა მა­რ­ი­ლი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში. შე­უ­რ­ი­ეთ ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი და ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი. შე­ა­ზ­ა­ვ­ეთ პი­ლ­პ­ი­ლ­ით. ტა­ფ­ა­ზე და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ლი­მ­ო­ნ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი, ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლ­ის მა­რ­ც­ვ­ლ­ე­ბი და ცო­ტა მა­რ­ი­ლი. და­ა­ს­ხ­ით წყა­ლი და აა­დ­უ­ღ­ეთ. შე­ა­მ­ც­ი­რ­ეთ ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რა და ფრთხი­ლ­ად ჩა­ა­წ­ყ­ვ­ეთ მა­ს­ში ფი­ლ­ე­ე­ბი. ად­უ­ღ­ეთ და­ბ­ალ ტე­მ­პ­ე­რ­ა­ტ­უ­რ­ა­ზე თე­ვ­ზ­ის მო­ხ­ა­რ­შ­ვ­ა­მ­დე – და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით, 10 წუ­თი. ქვა­ბ­ში გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ წყა­ლი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი სტა­ფ­ი­ლო, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. ად­უ­ღ­ეთ 2–3 წუ­თ­ით. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ პრა­სი და კი­დ­ევ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე წუ­თ­ით ად­უ­ღ­ეთ, ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­ა­მ­დე. შე­მ­დ­ეგ, გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. თე­ვ­ზი ფრთხი­ლ­ად ამ­ო­ი­ღ­ეთ თე­ფ­შ­ზე, ბოსტნეული ფრთხი­ლ­ად შე­მ­ო­უ­ლ­ა­გ­ეთ გა­რ­შ­ე­მო და მო­ა­ს­ხ­ით თა­ფ­ლ­ი­სა და მდო­გ­ვ­ის სო­უ­სი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი