კულინარია

თე­ვ­ზ­ი­სა და წი­წ­ი­ბ­უ­რ­ას წვნი­ა­ნი

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.02

თევზისა და წიწიბურას
წვნიანი
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 70 გრა­მი წი­წ­ი­ბ­უ­რა, 1,5 ლი­ტ­რი წყა­ლი, 1 ქი­ლა თე­ვ­ზ­ის კო­ნ­ს­ე­რ­ვი ზე­თ­ში, 150 გრა­მი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის ლე­ჩო, ცო­ტა ცხა­რე სო­უ­სი, 200 გრა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, ცო­ტა კა­მა, 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი კუ­ნ­ჟ­უ­ტი, მა­რ­ი­ლი და შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: და­დ­გ­ით წყა­ლი ცე­ც­ხ­ლ­ზე, გა­ხ­ე­ხ­ეთ სტა­ფ­ი­ლო, წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით ხა­ხ­ვი, კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი. შე­ა­რ­ჩ­ი­ეთ თე­ვ­ზ­ის კო­ნ­ს­ე­რ­ვი, რო­მ­ე­ლ­შ­იც თევზს ფხე­ბი არ ექ­ნ­ე­ბა და ჩა­ნ­გ­ლ­ით გა­ს­რ­ი­ს­ეთ. ლე­ჩ­ოს ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. უკ­ვე მდუ­ღ­ა­რე წყა­ლ­ში ჩა­ყ­ა­რ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, რო­ცა მო­ი­ხ­ა­რ­შ­ე­ბა, ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­უ­ლი ხა­ხ­ვი, სტა­ფ­ი­ლო, შე­მ­დ­ეგ – ლე­ჩ­ოს ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი და სო­უ­სი. ხა­რ­შ­ეთ და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე 5 წუ­თი, ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ წი­წ­ი­ბ­უ­რა და რო­ცა მო­ი­ხ­არ­შ­ე­ბა, სულ ბო­ლ­ოს – თე­ვ­ზი. გა­დ­მ­ო­დ­გ­ით ცე­ც­ხ­ლ­ი­დ­ან, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი და ცო­ტა პი­ლ­პ­ი­ლი, კუნჟუტი, კამა. აუ­რ­ი­ეთ და მზად არ­ის.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი