კულინარია

სოკოს თბილი სალათა მაკარონით (სამარხვო)

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 29.12, 2021 წელი

სოკოს სალათა
დაკოპირებულია

სამარხვო სოკოს სალათის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი ბრტყე­ლი მა­კ­ა­რ­ო­ნი

🔸 150 გრა­მი ქა­მა სო­კო

🔸 100 გრა­მი და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი სი­მ­ი­ნ­დი

🔸 20 გრა­მი ხა­ხ­ვი

🔸 40 გრა­მი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჩა­ის კო­ვ­ზი ტკბი­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, ნა­ხ­ე­ვ­არი კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 1 კბი­ლი ნი­ო­რი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­მა სო­კო გა­ა­რ­ჩ­ი­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით თხელ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ თხელ ნა­ხ­ე­ვ­ა­რ­რ­გ­ო­ლ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი და მო­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი. 10 წუ­თ­ის შე­მ­დ­ეგ სო­კო ცა­ლ­კე ამ­ო­ი­ღ­ეთ და შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ 2 სა­დ­ი­ლ­ის კოვზ ზე­თ­ში. სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ სო­კ­ოს. ურ­ი­ეთ სო­კ­ოს და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­ა­მ­დე. შე­მ­დ­ეგ მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ სი­მ­ი­ნ­დი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, ტკბი­ლი წი­წ­ა­კა და აუ­რ­ი­ეთ. სულ ბო­ლ­ოს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი და აუ­რ­ი­ეთ.

მა­კ­ა­რ­ო­ნი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ მა­რ­ი­ლ­ი­ან წყა­ლ­ში. გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ, მო­ა­ს­ხ­ით ორი სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ტკბი­ლი წი­თ­ე­ლი წი­წ­ა­კა და აუ­რ­ი­ეთ. მა­კ­ა­რ­ო­ნი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მო­ზ­რ­დ­ილ ლა­ნ­გ­ა­რ­ზე. მო­ა­მ­რ­გ­ვ­ა­ლ­ეთ. გა­უ­კ­ე­თ­ეთ ჩა­ღ­მ­ა­ვ­ე­ბა და ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­დ­ეთ სო­კ­ოს თბი­ლი სა­ლ­ა­თა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...