კულინარია

შოკოლადის ტორტი-ნაყინი

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 26.09

შოკოლადის ტორტი-ნაყინი
დაკოპირებულია

თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ უგემრიელესი შოკოლადის ტორტი-ნაყინი.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:


🔸 500 გრა­მი შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ნა­ყ­ი­ნი

🔸 500 გრა­მი ვა­ნ­ი­ლ­ის ნა­ყ­ი­ნი

🔸 200 გრა­მი შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი

🔸 75 გრა­მი გა­ფ­ც­ქ­ვ­ნ­ი­ლი, უმ­ა­რ­ი­ლო ფსტა ( „ფი­ს­ტ­ა­შ­კა“).


მომზადების წესი 👩‍🍳

გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში ჩა­ა­ფ­ი­ნ­ეთ ფო­ლ­გა და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სა­ყ­ი­ნ­უ­ლ­ე­ში. ორ­ი­ვე სა­ხ­ე­ო­ბ­ის ნა­ყ­ი­ნი სა­ყ­ი­ნ­უ­ლ­ი­დ­ან გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ მა­ც­ი­ვ­რ­ის ჩვე­უ­ლ­ე­ბ­რ­ივ თა­რ­ო­ზე, ოდ­ნ­ავ რომ გა­ლ­ღ­ვ­ეს. გა­ა­დ­ნ­ეთ შო­კ­ო­ლ­ა­დი წყლის აბ­ა­ზ­ა­ნ­ა­ზე და გა­ა­გ­რ­ი­ლ­ეთ. ორ­ი­ვე სა­ხ­ე­ო­ბ­ის ნა­ყ­ი­ნი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სხვა­დ­ა­ს­ხ­ვა პლა­ს­ტ­ი­კ­ა­ტ­ის პა­კ­ე­ტ­ე­ბ­ში, მო­ა­ჭ­ე­რ­ით პა­კ­ე­ტ­ე­ბს თა­ვი და გა­ც­ი­ვ­ე­ბ­ულ ფო­რ­მ­ა­ზე ჯერ გა­მ­ო­უ­შ­ვ­ით ცო­ტ­ა­ო­დ­ე­ნი შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ნა­ყ­ი­ნი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ფსტა, მო­ა­ს­ხ­ით გა­მ­დ­ნ­ა­რი შო­კ­ო­ლ­ა­დი, შე­მ­დ­ეგ, ის­ევ პა­კ­ე­ტ­ით, გა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ვა­ნ­ი­ლ­ის ნა­ყ­ი­ნი, კვლავ მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ფსტა, მო­ა­ს­ხ­ით შო­კ­ო­ლ­ა­დი და და­ა­მ­ა­ტ­ეთ ფე­ნ­ე­ბი იმ­ა­ვე თა­ნ­ა­მ­ი­მ­დ­ე­ვ­რ­ო­ბ­ით, სა­ნ­ამ ნა­ყ­ი­ნი გე­ყ­ო­ფ­ათ. ბო­ლ­ოს გა­დ­ა­ა­ფ­ა­რ­ეთ ფო­ლ­გა და შე­დ­გ­ით სა­ყ­ი­ნ­უ­ლ­ე­ში მთე­ლი ღა­მ­ით. მე­ო­რე დღეს გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ ნა­ყ­ი­ნი თე­ფ­შ­ზე, ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ფსტა და გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი შა­ვი შო­კ­ო­ლ­ა­დი.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...