კულინარია

შოკოლადის ბლინების ტორტი

№50

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 26.12, 2021 წელი

შოკოლადის ტორტი
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 

ბლი­ნ­ე­ბ­ი­ს­თ­ვ­ის – 4 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი, 4 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლი, 1 კვე­რ­ც­ხი, 300 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 250 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი, 50 გრა­მი გა­მ­დ­ნ­ა­რი შო­კ­ო­ლ­ა­დი, 3 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო, მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი, ძა­ლ­ი­ან ცო­ტა შა­ქ­ა­რი, 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

კრე­მ­ი­ს­თ­ვ­ის – 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 50 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 1 შე­კ­ვ­რა ვა­ნ­ი­ლი, 40 გრა­მი სი­მ­ი­ნ­დ­ის ან კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლი.

ზე­მ­ო­დ­ან მო­ს­ა­ყ­რ­ე­ლ­ად – შო­კ­ო­ლ­ა­დი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

შე­უ­რ­ი­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს ბლი­ნ­ის ყვე­ლა ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­მ­დ­ნ­ა­რი შო­კ­ო­ლ­ა­დი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და შე­წ­ვ­ით ზე­თ­წ­ა­ს­მ­ულ ტა­ფ­ა­ზე ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან.

მოამზადეთ კრემი: 400 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. ცა­ლ­კე ჯა­მ­ში აუ­რ­ი­ეთ შა­ქ­ა­რი, შე­უ­რ­ი­ეთ სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლს და ნელ-ნე­ლა ჩა­ა­ს­ხ­ით 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ცი­ვი რძე, თან, შე­უ­ჩ­ე­რ­ე­ბ­ლ­ად ურ­ი­ეთ. შე­მ­დ­ეგ წვრი­ლი ნა­კ­ა­დ­ით ჩა­უ­შ­ვ­ით ცხე­ლი რძე, და­დ­გ­ით ნელ ცე­ც­ხ­ლ­ზე და მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. ურ­ი­ეთ შე­უ­ჩ­ე­რ­ე­ბ­ლ­ად, სა­ნ­ამ კრე­მი არ გა­ს­ქ­ე­ლ­დ­ე­ბა. უყავით ვანილი.

გა­მ­ო­მ­ც­ხ­ვ­არ ბლი­ნ­ის ფე­ნ­ე­ბს წა­უ­ს­ვ­ით კრე­მი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 1 სა­ა­თ­ით. მზა ბლი­ნ­ის ტორტს ზე­მ­ო­დ­ან გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი შოკო­ლ­ა­დი მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...