კულინარია

შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ბლი­ნ­ე­ბი სუ­ფ­ლ­ე­ში

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 28.02

შოკოლადის ბლინები
სუფლეშიშოკოლადის ბლინები
სუფლეში
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 400 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 150 გრა­მი ფქვი­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის ფქვი­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­კ­აო, 1 კვე­რ­ც­ხი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი. სუ­ფ­ლ­ე­ს­თ­ვ­ის – 180 გრა­მი ფქვი­ლი, 2 სადილის კოვზი შაქარი, რბი­ლი ყვე­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი, 1 ფი­ლა შო­კ­ო­ლ­ა­დი, 800 გრა­მი არ­ა­ჟ­ა­ნი, 3-4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: თა­ს­ში ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს შე­უ­რ­ი­ეთ მშრა­ლი ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, ცო­ტა ზე­თი, ნელ-ნე­ლა და­ა­ს­ხ­ით რძე და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ ცო­მი. გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 20 წუ­თი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ ბლი­ნ­ე­ბი. სა­მი ან ოთ­ხი ცა­ლი. ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი და­ა­ლ­ბ­ეთ ცო­ტა ცივ წყა­ლ­ში და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 10 წუ­თი. შო­კ­ო­ლ­ა­დი გა­ხ­ე­ხ­ეთ, მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში. არ­ა­ჟ­ა­ნი და შა­ქ­ა­რი ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ას­რ­ი­ს­ეთ რბი­ლი ყვე­ლი და შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა. ეს მა­სა სა­თ­ი­თ­ა­ოდ წა­უ­ს­ვ­ით შო­კ­ო­ლ­ა­დ­ის ბლი­ნ­ე­ბს, გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რო­გ­ო­რც მი­ლ­ა­კ­ე­ბი. ჟე­ლ­ა­ტ­ი­ნი წა­მ­ო­ა­დ­უ­ღ­ეთ, ცო­ტ­ა­თი გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და ჩა­ა­ს­ხ­ით არ­ა­ჟ­ა­ნ­ში. შე­უ­რ­ი­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი შო­კ­ო­ლ­ა­დი და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ფო­რ­მ­ა­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით ცო­ტა სუ­ფ­ლე. ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ მა­ს­ში ბ­ლი­ნ­ე­ბი, და­ა­ს­ხ­ით და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნი სუ­ფ­ლე და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში. 4 სა­ა­თი მა­ი­ნც უნ­და გა­ა­ჩ­ე­რ­ოთ, უმ­ჯ­ო­ბ­ე­ს­ია – მთე­ლი ღა­მე.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი