კულინარია

შემწვარი ქათამი პიტნისა და პომიდვრის ცხარე სოუსში ნანუკა გულუასგან

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 26.04

ნანუკა გულუას კერძი
დაკოპირებულია

ნანუკა გულუა საყვარელი კერძის რეცეპტს ,,თბილისელებს" უზიარებს

მე სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ოს ახ­ლო მე­გ­ო­ბ­ა­რი ვარ. მე­გ­რ­უ­ლი ხე­ლი მაქვს. ყვე­ლ­ა­ნ­ა­ირ საჭმელს – ღო­მი, ელ­ა­რ­ჯი, გე­ბ­ჟ­ა­ლ­ია, კუ­პ­ა­ტი, კუ­ჭ­მ­ა­ჭი, შე­მ­წ­ვ­არ-მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლ­ე­ბი – ყვე­ლ­ა­ფ­ე­რს გა­დ­ა­ს­ა­რ­ე­ვ­ად ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ. მე­გ­ო­ბ­რ­ე­ბი მე­უ­ბ­ნ­ე­ბ­ი­ან, მწა­რე, ცხა­რე და ძა­ლ­ი­ან გე­მ­რ­ი­ელ სა­ჭ­მ­ე­ლ­ე­ბს აკ­ე­თ­ე­ბო. კუ­ლ­ი­ნ­ა­რ­ი­ა­ში მი­ყ­ვ­ა­რს ექ­ს­პ­ე­რ­ი­მ­ე­ნ­ტ­ე­ბ­იც. მე­გ­რ­ე­ლ­ე­ბს ისე გვაქვს პი­რ­ის გე­მო მო­წ­ყ­ო­ბ­ი­ლი, რომ სი­ც­ხ­ა­რ­ეს ვერ ვგრძნობთ. თუ­მ­ცა, რო­ცა კე­რ­ძ­ე­ბს სტუ­მ­რ­ე­ბ­ი­ს­თ­ვ­ის ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ, ამ­ას ყო­ვ­ე­ლ­თ­ვ­ის ვი­თ­ვ­ა­ლ­ი­ს­წ­ი­ნ­ებ, ამ­ი­ტ­ომ ჩე­მი კე­რ­ძ­ე­ბი ცხა­რე არ არ­ის, მა­გ­რ­ამ მა­ი­ნც იკ­ბ­ი­ნ­ე­ბა (იც­ი­ნ­ის). ერ­თ­ა­დ­ე­რ­თი, ცო­მ­თ­ან ურ­თ­ი­ე­რ­თ­ო­ბა არ გა­მ­ო­მ­დ­ის, სხვა და­ნ­ა­რ­ჩ­ე­ნი – კი, ბა­ტ­ო­ნო. თუ­მ­ცა, მა­ი­ნც ვცდი­ლ­ობ. სა­ზ­ღ­ვ­ა­რ­გ­ა­რ­ეთ რომ მი­ვ­დ­ი­ვ­არ, გა­მ­ხ­დ­ა­რი და მში­ე­რი ჩა­მ­ო­ვ­დ­ი­ვ­არ, რა­დ­გ­ან არ მო­მ­წ­ო­ნს უც­ხო გე­მო. მი­ყ­ვ­ა­რს მხო­ლ­ოდ ქა­რ­თ­უ­ლი კე­რ­ძ­ე­ბი. „თბი­ლ­ი­ს­ე­ლ­ე­ბ­ის“ მკი­თ­ხ­ვ­ე­ლს კი შე­ვ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ებ შე­მ­წ­ვ­ა­რი ქა­თ­მ­ის რე­ც­ე­პ­ტს ცხა­რე პო­მ­ი­დ­ვ­რ­ის სი­უ­ს­ში.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 ქა­თ­ა­მი, 500 გრა­მი მწი­ფე პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი, 1 ცა­ლი ცხა­რე წი­წ­ა­კა

🔸 თითო კო­ნა კა­მა, ქი­ნ­ძი, რე­ჰ­ა­ნი და პი­ტ­ნა

🔸 მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, კარაქი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­თ­ა­მი და­ჭ­ე­რ­ით, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და ღუ­მ­ე­ლ­ში შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ. პო­მ­ი­დ­ო­რს და­ა­ს­ხ­ით ცხე­ლი წყა­ლი, გა­ა­ც­ა­ლ­ეთ კა­ნი და ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ხა­ხ­ვი წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით და კა­რ­ა­ქ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ პო­მ­ი­დ­ო­რი, მა­რ­ი­ლი, ქვაბს თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი და­ა­ფ­ა­რ­ეთ და და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე შუ­შ­ეთ. ამ სო­უ­ს­ში ჩა­ა­წ­ყ­ვ­ეთ შე­მ­წ­ვ­ა­რი ქა­თ­ა­მი და წა­მ­ო­ა­დ­უ­ღ­ეთ, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, ხე­ლ­ით და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი პი­ტ­ნ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი, და­ნ­ა­ყ­ი­ლი ნი­ო­რი, და­ჭ­რ­ი­ლი წი­წ­ა­კა, ის­ევ წა­მ­ო­ა­დ­უ­ღ­ეთ და 2-3 წუ­თ­ში მზა­დ­აა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...