კულინარია

სალათა ყველის კალათებში

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 23.11, 2021 წელი

სალათა ყველის კალათებში
დაკოპირებულია

მარტივი და ორიგინალური სალათის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი

🔸 80 გრა­მი შე­ბ­ო­ლ­ი­ლი ძე­ხ­ვი

🔸 100 გრა­მი პო­მ­ი­დ­ო­რი „ჩე­რი“

🔸 100 გრა­მი „სუ­ხ­ა­რ­ი­კ­ე­ბი“

🔸 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 10 გრა­მი ზე­თ

🔸 1 ცა­ლი კი­ტ­რი, 5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მწვა­ნე ბა­რ­და

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მა­ი­ო­ნ­ე­ზი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, 80 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე, ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­თ­მ­ის ფი­ლე მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ, და­ტ­კ­ე­პ­ნ­ეთ ტა­ფ­ა­ზე მო­მ­ც­რო ზო­მ­ის ბრტყელ ბლი­ნ­ე­ბ­ად და გა­ა­დ­ნ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში სა­მი წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. თბი­ლ­ი­ვე ფრთხი­ლ­ად აი­ღ­ეთ და გა­დ­მ­ო­ბ­რ­უ­ნ­ე­ბ­ულ ჭი­ქ­ას და­ა­ფ­ა­რ­ეთ. და­ტ­კ­ე­პ­ნ­ეთ სვე­ლი ხე­ლ­ით, რომ ფო­რ­მა მი­ი­ღ­ოს. რომ გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა და გა­მ­ა­გ­რ­დ­ე­ბა, უკ­ვე მზად არ­ის. მო­ა­ც­ი­ლ­ეთ ჭი­ქ­ე­ბს და ფრთხი­ლ­ად და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ლა­ნ­გ­ა­რ­ზე. პუ­რი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და მშრალ, ცხელ ტა­ფ­ა­ზე ცო­ტა და­ბ­რ­ა­წ­ეთ. ძე­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ დიდ თა­ს­ში. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრილ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კი­ტ­რი, ოთ­ხ­ად გა­ჭ­რ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი „ჩე­რი“, მწვა­ნე ბა­რ­და, ნიორი და აუ­რ­ი­ეთ. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე და მო­ხ­რ­ა­კ­უ­ლი პუ­რი. მო­ა­ს­ხ­ით არ­ა­ჟ­ა­ნი, მა­იო­ნ­ე­ზი, აუ­რ­ი­ეთ და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, სულ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ყვე­ლ­ის ფი­ა­ლ­ე­ბ­ში.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...