კულინარია

სალათა ქათმით

№32

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 16.08

სალათა ქათმით
დაკოპირებულია

გემრიელი ქათმის სალათის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 200 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 2 ცა­ლი სა­შ­უ­ა­ლო ზო­მ­ის კი­ტ­რი

🔸 1 კო­ნა სა­ლ­ა­თ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კუ­ნ­ჯ­უ­თი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ვა­შ­ლ­ის ძმა­რი

🔸 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი, დაფნის ფოთოლი.

ბლი­ნი: 1 კვე­რ­ც­ხი, მა­რ­ი­ლი, ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ ფი­ლე მა­რ­ი­ლ­ი­ან წყა­ლ­ში. ხა­რ­შ­ვ­ი­ს­ას და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მრგვა­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი. მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ფი­ლე ამ­ო­ი­ღ­ეთ ბუ­ლ­ი­ო­ნ­ი­დ­ან და გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ.

მო­მ­ც­რო თა­ს­ში ჩა­ს­ხ­ით ზე­თი, ძმა­რი, სო­ი­ის სო­უ­სი, შა­ქ­ა­რი, მა­რ­ი­ლი, ნი­ო­რი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ.

მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ფი­ლე და­ჩ­ე­ჩ­ეთ. კი­ტ­რი და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ხორცს. მო­ა­ს­ხ­ით სო­უ­სი, აუ­რ­ი­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი სა­ა­თ­ით. კვერცხს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სულ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. შე­უ­რ­ი­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კი­დ­ევ ერ­თ­ხ­ელ და შე­წ­ვ­ით ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან ცხელ ტა­ფ­ა­ზე მცი­რე რა­ო­დ­ე­ნ­ო­ბ­ის ზე­თ­ში. შე­მ­დ­ეგ კი და­ჭ­ე­რ­ით გრძლად მა­კ­ა­რ­ო­ნ­ი­ვ­ით. კუ­ნ­ჯ­უ­თი ოდ­ნ­ავ მო­ხ­ა­ლ­ეთ ცხელ ტა­ფ­ა­ზე. ლა­ნ­გ­ა­რ­ზე და­ა­ფ­ი­ნ­ეთ სა­ლ­ა­თ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი, მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­თ­ზე მა­ც­ი­ვ­რ­ი­დ­ან გა­მ­ო­ღ­ე­ბ­უ­ლი სა­ლ­ა­თა, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის „ლა­ფ­შა“ და კუ­ნ­ჯ­უ­თი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი