კულინარია

სალათა ქათმის ხორცითა და მწვანე ლობიოთი ნინო ძოწენიძისგან

№34

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 08.09, 2022 წელი

ნინო ძოწენიძის კერძი
დაკოპირებულია

საყვარელი კერძის რეცეპტს ნინო ძოწენიძე ,,თბილისელებს" უზიარებს 👇

გუ­რ­მ­ა­ნი ვარ, გე­მ­რ­ი­ე­ლი კე­რ­ძ­ე­ბ­იც მი­ყ­ვ­ა­რს და გე­მ­რ­ი­ე­ლ­ა­დ­აც ვა­მ­ზ­ა­დ­ებ. ჩე­მ­მა მე­უ­ღ­ლ­ემ სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ოს ყვე­ლ­ა­ნ­ა­ი­რი ტე­ქ­ნ­ი­კა მი­ყ­ი­და, მათ შო­რ­ის, პუ­რ­ის სა­ც­ხ­ო­ბ­იც და პუ­რ­ს­აც კი სა­ხ­ლ­ში ვა­ც­ხ­ო­ბ­დი. ეს დი­დი ხნის წინ იყო. თუ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში ჩე­მი სა­ყ­ვ­ა­რ­ე­ლი კე­რ­ძი მე­გ­უ­ლ­ე­ბა, შე­მ­ი­ძ­ლ­ია, შუ­ა­ღ­ა­მ­ი­ს­ას ავ­დ­გე და მი­ვ­ი­რ­თ­ვა. თუ­მ­ცა, ამ ბო­ლო დროს ღა­მ­ით კვე­ბ­ას თავს ვა­რ­ი­დ­ებ, რა­დ­გ­ან მი­ნ­და, ფო­რ­მ­ა­ში ვი­ყო. ერ­თი პე­რ­ი­ო­დი ვა­რ­ჯ­ი­ში და­ვ­ი­წ­ყე, თუ­მ­ცა მი­ვ­ხ­ვ­დი, ზა­რ­მ­ა­ცი ვარ და მი­რ­ჩ­ე­ვ­ნ­ია, წო­ნა სწო­რი კვე­ბ­ით ვა­კ­ო­ნ­ტ­რ­ო­ლო. ახ­ლა კი შე­მ­ო­გ­თ­ა­ვ­ა­ზ­ე­ბთ ქა­თ­მ­ის სა­ლ­ა­თ­ას მწვა­ნე ლო­ბ­ი­ო­თი, რო­მ­ე­ლ­იც ამ სე­ზ­ო­ნ­ის კე­რ­ძ­ია, მრა­ვ­ა­ლ­ფ­ე­რ­ო­ვ­ა­ნი ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი­თა და ვი­ტ­ა­მ­ი­ნ­ე­ბ­ით გა­ჯ­ე­რ­ე­ბ­უ­ლი, ამ­ა­ს­თ­ან, სა­კ­მ­ა­ოდ გე­მ­რ­ი­ე­ლი.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­იე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 700 გრა­მი ქა­თ­ა­მ­ის ფი­ლე

🔸 100 გრა­მი შა­შ­ხი

🔸 200 გრა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 100 გრა­მი მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მწვა­ნე ლო­ბ­იო

🔸 2 მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კვე­რ­ც­ხი

🔸 150 გრა­მი ვა­შ­ლი

🔸 100 გრა­მი კი­ტ­რ­ის მწნი­ლი

🔸 150 გრა­მი მა­ი­ო­ნ­ე­ზი

🔸 250 გრა­მი სა­ლ­ა­თ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი

🔸 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 პი­ლ­პ­ი­ლი და მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ფი­ლე მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ და გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ კა­ნ­ი­ა­ნ­ად, გა­ა­ც­ი­ვ­ეთ და კა­ნი შე­მ­დ­ეგ გა­ა­ც­ა­ლ­ეთ. სა­ლ­ა­თ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი, მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი მწვა­ნე ლო­ბ­იო, კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, ქა­თ­მ­ის ხო­რ­ცი, შა­შ­ხი, კვე­რ­ც­ხი, ვა­შ­ლი და კი­ტ­რ­ის მწნი­ლი და­ჭ­ე­რ­ით, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­ი­ო­ნ­ე­ზი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. სუ­ფ­რ­ა­ზე მი­ტ­ა­ნ­ის წინ, სა­ლ­ა­თ­ას ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ოხ­რ­ა­შ­უ­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №12

20-26 მარტი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიშა ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 27 თებერვალი - 5 მარტი