კულინარია

სალათა არაჟნითა და ლიმონის წვენით თიკა მახალდიანისგან

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 23.09

თიკა მახალდიანის კერძი
დაკოპირებულია

თიკა მახალდიანი საყვარელი კერძის რეცეპტს "თბილისელებს" უზიარებს.

ვერ ვი­ტ­ყ­ვი, გა­დ­ა­ს­ა­რ­ე­ვი კუ­ლ­ი­ნ­ა­რი ვარ-მე­თ­ქი, თუ­მ­ცა მი­წ­ე­ვს სა­მ­ზ­ა­რ­ე­უ­ლ­ო­ში კე­რ­ძ­ე­ბ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბა და კა­რ­გ­ად გა­მ­ო­მ­დ­ის. უპ­ი­რ­ა­ტ­ე­ს­ო­ბ­ას ჯა­ნ­ს­აღ პრო­დ­უ­ქ­ტ­სა და კვე­ბ­ას ვა­ნ­ი­ჭ­ებ. თუ­მ­ცა, თე­ვ­ზ­ე­უ­ლი არ მი­ყ­ვ­ა­რს, უფ­რო – სა­ლ­ა­თ­ე­ბი და ხო­რ­ც­ე­უ­ლი, ლო­ბ­ი­ა­ნი და ხა­ჭ­ა­პ­უ­რი – არა. ვცდი­ლ­ობ, წო­ნა ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ის სა­ლ­ა­თ­ე­ბ­ი­თა და ცი­ლ­ის მი­ღ­ე­ბ­ით შე­ვ­ი­ნ­ა­რ­ჩ­უ­ნო და პუ­რი მჭა­დ­ით ჩა­ვ­ა­ნ­ა­ც­ვ­ლო. სი­მ­ა­რ­თ­ლე გი­თ­ხ­რ­ათ, მშვე­ლ­ის. ახ­ლა კი გა­ს­წ­ა­ვ­ლ­ით სა­ლ­ა­თ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ას, რო­მ­ე­ლ­იც ჯა­ნ­ს­ა­ღი სა­კ­ვ­ე­ბ­ი­ც­აა, არც წო­ნ­ა­ში მო­მ­ა­ტ­ე­ბ­ის სა­ფ­რ­თ­ხე გე­მ­უ­ქ­რ­ე­ბ­ათ და თან, მი­ს­ა­რ­თ­მ­ე­ვ­ად და და­ს­ა­ნ­ა­ყ­რ­ე­ბ­ლ­ა­დ­აც სა­კ­მ­ა­ოდ მსუ­ბ­უ­ქ­ია. თან, უმი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი და ხი­ლი ვი­ტ­ა­მ­ი­ნ­ე­ბ­ის წყა­რ­ოა, სტა­ფ­ი­ლ­ო­ში შე­მ­ა­ვ­ალ კა­რ­ო­ტ­ი­ნს კი ორ­გ­ა­ნ­ი­ზ­მი არ­ა­ჟ­ნ­ის ცხი­მ­თ­ან ერ­თ­ად უკ­ეთ ით­ვ­ი­ს­ე­ბს.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ცა­ლი კი­ტ­რი

🔸 2 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 100 გრა­მი სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ე­ლი

🔸 2 ცა­ლი ვა­შ­ლი

🔸 100 გრა­მი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 1 პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

კი­ტ­რი, ვა­შ­ლი და სტა­ფ­ი­ლო და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად, სა­ლ­ა­თ­ის ფუ­რ­ც­ლ­ე­ბი კი და­ა­ნ­ა­კ­უ­წ­ეთ. კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში და და­ა­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი და არ­ა­ჟ­ა­ნი. ზე­მ­ო­დ­ან პა­მ­ი­დ­ვ­რ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი შე­მ­ო­ა­ლ­ა­გ­ეთ და გე­მ­რ­ი­ე­ლ­ად მი­ი­რ­თ­ვ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...