კულინარია

რულეტი ბეზეთი და კარამელიზებული მოცხარით

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 01.01

რულეტი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ უგემრიელესი დესერტის რეცეპტს გიზიარებთ👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ბე­ზ­ე­ს­თ­ვ­ის – 3 კვე­რ­ც­ხ­ის ცი­ლა, 180 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სი­მ­ი­ნ­დ­ის სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლი.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი – 400 გრა­მი ხა­ჭო, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი, 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 150 გრა­მი შა­ვი მო­ც­ხ­ა­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ტკბილი სო­ი­ის სო­უ­სი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ცხე­ლი წყა­ლი, ცოტა კარაქი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

კვრცხის ცი­ლა ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ გა­თ­ე­თ­რ­ე­ბ­ა­მ­დე. ნელ-ნე­ლა შე­უ­რ­ი­ეთ შა­ქ­ა­რი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ბო­ლ­ოს შე­უ­რ­ი­ეთ სა­ხ­ა­მ­ე­ბ­ე­ლი და ის­ევ ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ტა­ფ­ა­ზე და­ა­ფ­ი­ნ­ეთ პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტი. წა­უ­ს­ვ­ით ცო­ტა კა­რ­ა­ქი, და­ა­ს­ხ­ით ბე­ზ­ეს ცო­მი და მო­უ­ს­წ­ო­რ­ეთ ზე­დ­ა­პ­ი­რი. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 140 გრა­დ­უ­ს­ზე 20 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. სქე­ლ­ძ­ი­რა ქვა­ბ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ შა­ქ­ა­რი. გა­ა­დ­ნ­ეთ ძა­ლ­ი­ან და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე. რო­ცა გა­მ­უ­ქ­დ­ე­ბა, შე­უ­რ­ი­ეთ ცხე­ლი წყა­ლი და ტკბილი სო­იის სო­უ­სი. ჩა­ყ­ა­რ­ეთ მა­ს­ში მო­ც­ხ­ა­რი. და­დ­გ­ით ის­ევ ცე­ც­ხ­ლ­ზე. აუ­რ­ი­ეთ და რო­ცა ად­უ­ღ­დ­ე­ბა, გა­დ­მ­ო­დ­გ­ით.

ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ხა­ჭო, არ­ა­ჟ­ა­ნი და შა­ქ­რ­ის პუდრა. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ძალი­ან კა­რ­გ­ად. აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ი­დ­ან გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ ბე­ზ­ეს ბი­ს­კ­ვ­ი­ტი და წა­უ­ს­ვ­ით ხა­ჭ­ოს კრე­მი. მო­ც­ხ­ა­რ­ის მა­რ­ც­ვ­ლ­ე­ბი ამ­ო­ი­ღ­ეთ სი­რ­ო­ფ­ი­დ­ან. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ხა­ჭ­ოს კრე­მ­ზე და გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტი. მო­ა­ს­ხ­ით სი­რ­ო­ფი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში ორი სა­ა­თ­ით.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...