კულინარია

პომიდვრის სუპი ტკბილი წიწაკითა და ხორცით

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 07.09

პომიდვრის სუპი
დაკოპირებულია

პამიდვრის სუპის ორიგინალური რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 200 გრა­მი ძრო­ხ­ის ხო­რ­ცი

🔸 2 ცა­ლი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 3 ცა­ლი მო­ზ­რ­დ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, 150 გრა­მი კა­ნ­გ­ა­ც­ლ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი სა­კ­უ­თ­არ წვე­ნ­ში

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 სოიის სოუსი, 3 კბი­ლი ნი­ო­რი, ცო­ტა იმ­ბ­ი­რი, ქო­ნ­დ­ა­რი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი, მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

პო­მ­ი­დ­ო­რს გა­ა­ც­ა­ლ­ეთ კა­ნი. ხო­რ­ცი და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად და და­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი, ზე­თი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი.

ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად. იმ­ბ­ი­რი და­ნ­ა­ყ­ეთ. ნი­ო­რი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. მწვა­ნე ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად.

სქე­ლ­ძ­ი­რა ქვა­ბ­ში გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ ზე­თი და მა­ს­ში მო­შ­უ­შ­ეთ ხო­რ­ცი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ნი­ო­რი და იმ­ბ­ი­რი, აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად. შე­მ­დ­ეგ და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, პო­მ­ი­დ­ო­რი, კო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ის პო­მ­ი­დ­ო­რი სა­კ­უ­თ­არ წვე­ნ­ში, აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად და მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ სო­ი­ის სო­უ­სი. უყ­ა­ვ­ით პი­ლ­პ­ი­ლი, მარილი. მწვა­ნე ხა­ხ­ვი და ქო­ნ­დ­ა­რი. კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და წა­მ­ო­ა­დ­უ­ღ­ეთ.

თე­ფ­შ­ზე რომ გა­დ­ა­ი­ღ­ე­ბთ, მე­რე მო­რ­თ­ეთ ცო­ც­ხ­ა­ლი მწვა­ნ­ი­ლ­ით.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...